Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 

ACTUALITAT

Novetats de l'Observatori

Disponibles els resultats del qüestionari web del Catàleg de paisatge del Penedès

15/01/2019L’enquesta, oberta des del mes de juny fins al 15 d’octubre de 2018, ha permès obtenir 170 qüestionaris omplerts per la ciutadania. Més enllà dels resultats numèrics o quantitatius, sobretot s’ha obtingut una valuosa informació qualitativa sobre la percepció del paisatge del Penedès.

Al web paisatgepenedes.cat es pot accedir al document de síntesi dels resultats.

El qüestionari s’estructurava en quatre blocs que combinaven preguntes tancades, on el participant havia d’escollir entre diverses opcions, i preguntes de resposta oberta. El primer formulava diverses preguntes relacionades amb els valors i miradors del paisatge de la vegueria del Penedès. En aquest bloc, el terme més emprat a l’hora de definir el paisatge més representatiu del Penedès ha estat, amb una gran diferència, el de “vinya”. Tot i amb això, també es recull la importància de la façana litoral, dels castells com a fites del paisatge, i també les muntanyes que serveixen de fons escènic (Montserrat, Montmell i Garraf).  Relacionat amb els miradors, el balcó del Penedès (Font-rubí) es reconeix com el principal mirador del Penedès. Altres espais amb panoràmiques privilegiades són els castells i les principals elevacions dels massissos del Garraf i el Montmell.

resultats enquesta Penedès

El segon bloc estava relacionat amb els canvis en el paisatge i es preguntava sobre la percepció, positiva o negativa, dels principals canvis en el paisatge penedesenc dels darrers 10 anys. En general, es percep que els canvis han estat en negatiu, especialment en relació amb els polígons industrials i les urbanitzacions, tot i que la percepció dels canvis relacionats amb l’estat i la valorització del patrimoni històric es perceben de manera positiva.

El tercer bloc, formulava preguntes vinculades amb la percepció del paisatge quotidià de cada enquestat. Finalment, el quart bloc preguntava sobre quins aspectes caldria que el catàleg de paisatge fes més incís. En aquest darrer bloc, els participants aposten per incidir sobretot en el patrimoni agrícola, i també en els espais naturals i el patrimoni històric.

El Catàleg de paisatge del Penedès

L’Observatori del Paisatge de Catalunya està coordinant el Catàleg de paisatge del Penedès, una eina imprescindible per integrar el paisatge en el Pla territorial parcial del Penedès que està elaborant la Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. El Catàleg ajudarà a conèixer millor com és el paisatge del Penedès i a pensar, entre tots, com es vol que sigui en el futur.

Podeu trobar més informació del Catàleg de paisatge i de tot les eines de participació a paisatgepenedes.cat

Enquesta en línia Penedès

 
 

© 2005/2023 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net