Criteris de paisatge pel món local

Fons escènics

En molts paisatges, la relació figura-fons té un paper rellevant en la composició de les imatges que se'n perceben, i posa en valor la diversitat, la particularitat, la bellesa, la història i el significat d'aquests paisatges. És important mantenir, potenciar i recuperar aquests referents visuals i identitaris amb la finalitat de reforçar-ne la singularitat paisatgística. Són fites visuals els elements del paisatge que, per la seva ubicació i pel seu valor, constitueixen components clau de les imatges del territori. Alguns exemples són:

 • els nuclis amb una fesomia singular que conformen la silueta urbana o skyline de pobles i ciutats;
 • fronts urbans de qualitat;
 • els puigs, carenes, cingleres o altres singularitats geomorfològiques;
 • els camps de conreu i determinades estructures agrícoles singulars;
 • les masses de boscos;
 • les construccions patrimonials (castells, ermites, etc.);
 • composicions dels exemples anteriors D'altra banda, els fons escènics, configurats pel mar, l'orografia (muntanyes, serres, etc.) i la vegetació, complementen aquesta imatge i li donen base. Els catàlegs de paisatge de Catalunya han definit Catàlegs i món local que poden servir de base als ens locals a l'hora de perseguir els següents tres objectius en relació amb les seves respectives fites visuals i fons escènics:
 • Conèixer, potenciar i divulgar les fites visuals i els fons escènics.
 • Millorar la qualitat de les fites visuals i dels fons escènics existents.
 • Garantir la qualitat de les fites visuals i dels fons escènics.
Conèixer, potenciar i divulgar les fites visuals i els fons escènics

Algunes eines i mesures que poden aplicar els municipis són:

 • Elaborar un inventari de les principals vistes, fites visuals i fons escènics del municipi, com una via per conèixer els elements més rellevants de la imatge visual i del significat històric, simbòlic i identitari del paisatge local.
 • Potenciar la visió de determinades vistes a muntanyes, a camps de conreu, al mar, etc. des dels principals vials, espais públics i vores del nucli.
 • Potenciar la visió de determinats fronts urbans de qualitat des de les carreteres que envolten els municipis.
 • Utilitzar materials durables i un cromatisme harmònic amb el fons escènic dominant en els acabats exteriors de façanes i cobertes de les construccions.
 • Alguns municipis generen imatges singulars entre les entrades als respectius nuclis urbans i els fons escènics que els envolten (per exemple, la vista d'una determinada muntanya o d'un element patrimonial des d'una avinguda arbrada). Aquests valors escènics es poden fer més visibles introduint-hi tractaments paisatgístics.
 • Promoure programes d'educació i interpretació que relacionin i expliquin la presència, antiguitat i localització de les fites visuals i els fons escènics i els relacionin amb la resta de valors paisatgístics del seu entorn. La seva relació històrica o contemporània amb la literatura o l'art que se n'ha inspirat incrementa el coneixement del significat del lloc i de la singularitat local.
 • Potenciar els miradors, les carreteres i les rutes des dels quals es poden contemplar les principals fites visuals i vistes escèniques dels municipis.
Millorar la qualitat de les fites visuals i dels fons escènics existents

Algunes eines i mesures que poden aplicar els municipis són:

 • Retornar a l'estat original les alteracions del terreny (amuntegaments, etc.) que han pogut desvirtuar determinades fites visuals i vistes escèniques.
 • Restaurar o recuperar les fites que s'han anat deteriorant amb el pas dels anys, sobretot les construccions patrimonials (castells, torres, ermites, etc.).
 • Inventariar les edificacions i les infraestructures que desfiguren les principals fites visuals, fronts urbans i vistes escèniques, i, on s'escaigui, ocultar-les, harmonitzar-les o eliminar-les.
 • Inventariar i, allà on s'escaigui, eliminar les barreres visuals (rètols publicitaris, construccions efímeres, etc.) que obstaculitzen la contemplació de les principals vistes, sobretot des de carreteres, miradors o rutes.
 • Una de les maneres més comunes de desfigurar els fons escènics dels municipis és la implantació desordenada d'antenes de telecomunicacions.
 • Compactar-les (de manera que s'instal·lin en un sol suport i que s'ubiquin lluny de les principals fites) i tractar-les estèticament ajudaria a integrar-les millor en els fons visuals.
Garantir la qualitat de les fites visuals i dels fons escènics

Algunes eines i mesures que poden aplicar els municipis són:

 • En general, evitar la desfiguració dels fons escènics i de les fites paisatgístiques amb alteracions geomorfològiques, construccions, infraestructures, i en general, amb barreres visuals que per causa de la seva dimensió, volumetria, forma o color malmetin, impedeixin o dificultin considerablement la percepció de les imatges més interessants del municipi des de llocs accessibles i trams viaris transitats.
 • Preservar a través dels instruments d'ordenació urbanística (POUM, pla especial...) les fites i els fons escènics del municipi. Això pot implicar, entre altres mesures:
  • Ordenar els nous creixements urbans (residencials, d'activitats, de serveis, etc.) atenent la presència de fons escènics i fites.
  • Evitar que les noves construccions desfigurin els fronts urbans de qualitat i els perfils singulars d'alguns nuclis..
  • Limitar la construcció de nous edificis alts i singulars aquells en aquells indrets dels nuclis urbans que afectin àmbits de visió o línies d'horitzó i afavorir aquells projectes que s'integrin en l'entorn i tinguin qualitat en el disseny.
  • Buscar traçats alternatius per a implantar les infraestructures i altres elements barrera, i establir àrees i franges amb paràmetres limitatius d'edificació o de no edificació.
  • El POUM pot establir les zones on caldrà la redacció de plans especials urbanístics per a preservar les fites visuals i els fons escènics més emblemàtics del municipi.
 • Evitar la ubicació de rètols publicitaris de grans dimensions que afectin les conques visuals àmplies i les fites visuals i els fons escènics més emblemàtics.
 • Garantir que les concessions de noves llicències d'explotació d'activitats extractives assegurin la preservació de les fites visuals i dels fons escènics.