Catàlegs de paisatge

Objectius de qualitat paisatgística

El Conveni europeu del paisatge insta les diverses societats europees a definir uns objectius de qualitat paisatgística. Com a punt d'encontre entre les aspiracions de la ciutadania, l'opinió dels experts i les polítiques públiques en relació amb el paisatge, els objectius de qualitat paisatgística plasmen, de manera fidedigna i després d'un intens procés de consulta i participació pública, la meta final que una societat es marca a si mateixa en termes de millora dels seus paisatges. Aquesta fou una de les conclusions més rellevants de la V Trobada dels Tallers per a l'aplicació del Conveni europeu del paisatge, organitzada a Girona el setembre de 2006 pel Consell d'Europa, amb el títol “Els objectius de qualitat paisatgística: de la teoria a la pràctica”.

image 15.png

Els objectius de qualitat paisatgística responen a la pregunta, tan senzilla i complexa alhora, de "Quin paisatge volem?". Un dels pilars bàsics del Conveni europeu del paisatge i, de retruc, de la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya, són els objectius de qualitat paisatgística, que esdevenen una referència de primer ordre per a les polítiques territorials i sectorials, entitats i societat en general, per continuar avançant cap a un país amb uns millors paisatges que repercuteixin positivament en la qualitat de vida dels ciutadans. Els objectius de qualitat paisatgística tenen, per tant, un rang estratègic i faciliten l'avenç cap a una nova cultura de la gestió i l'ordenació del territori que exigeix grans dosis de sensibilitat paisatgística per part de tots els agents que hi intervenen i de la societat en general.

image 16.png

Més enllà de la incidència que tinguin en els instruments propis de la planificació territorial, urbanística o sectorial, els objectius de qualitat paisatgística també tenen la funció d'incrementar la consciència ciutadana en relació amb el paisatge. Els objectius de qualitat paisatgística han d'actuar de guia i de marc de referència no només per a l'Administració, en qualsevol dels seus nivells, sinó també per al conjunt de la ciutadania, tant en l'àmbit del que habitualment s'entén per societat civil com en el pròpiament individual. Els catàlegs de paisatge de Catalunya que elabora l'Observatori del Paisatge són els principals instruments que preveu la Llei del paisatge per a la definició d'objectius de qualitat paisatgística a Catalunya. En els catàlegs de paisatge, els objectius de qualitat paisatgística sorgeixen dels atributs, valors i reptes identificats en els paisatges de Catalunya, després de recollir l'opinió dels ciutadans i dels principals agents socials i econòmics presents a cada territori. Aquests objectius es formulen per a cadascun dels set àmbits territorials de Catalunya i per a cada unitat de paisatge identificada en els mateixos catàlegs. S'entén per unitat de paisatge les parts del territori amb un mateix caràcter paisatgístic i, per tant, amb una idiosincràsia diferenciada de la resta.

Els 10 objectius

De la llarga i variada llista d'objectius de qualitat paisatgística definits en els catàlegs de paisatge, tant per a les set regions com per a cada unitat de paisatge, n'emergeixen deu que fan referència a aspectes que són comuns a la major part de Catalunya: són els objectius de qualitat paisatgística per a Catalunya. La llista d'aquests deu objectius de qualitat paisatgística completa l'estructura dels catàlegs de paisatge, tal com es pot observar a la figura següent:

diagrama.png

Els 10 objectius de qualitat paisatgística per a Catalunya
  1. Uns paisatges ben conservats, gestionats i ordenats, independentment de la seva tipologia (urbans, periurbans, rurals o naturals) i del seu caràcter.
  2. Uns paisatges vius i dinàmics -els existents i els de nova creació a través de la intervenció-, capaços d'integrar les inevitables transformacions territorials sense perdre la seva idiosincràsia.
  3. Uns paisatges heterogenis, que reflecteixin la rica diversitat paisatgística de Catalunya i que s'allunyin de l'homogeneïtzació.
  4. Uns paisatges endreçats i harmònics, que evitin el desordre i la fragmentació.
  5. Uns paisatges singulars, que s'allunyin de la banalització.
  6. Uns paisatges que mantinguin i potenciïn els seus referents i valors, tangibles i intangibles (ecològics, històrics, estètics, socials, productius, simbòlics i identitaris).
  7. Uns paisatges sempre respectuosos amb el llegat del passat.
  8. Uns paisatges que transmetin tranquil·litat, lliures d'elements dissonants, de sorolls discordants i de contaminació lumínica i olfactiva.
  9. Uns paisatges que puguin ser gaudits sense posar-ne en perill el patrimoni i la idiosincràsia.
  10. Uns paisatges que atenguin la diversitat social i contribueixin al benestar individual i social de la població.