Avís legal

Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat del Consorci de l'Observatori del Paisatge, amb NIF Q0801286F, seu al carrer Hospici núm. 8 d'Olot, i telèfon 972273564, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts al Consorci de l'Observatori del Paisatge.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

  • Només està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.
  • La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC i a altres diaris oficials, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.
  • L’Observatori del Paisatge no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquest organisme.
  • L'Observatori del Paisatge no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.
  • En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.