Organigrama

Organigrama

Segons els Estatuts de constitució de l’Observatori del Paisatge de Catalunya, l’organigrama és el que es mostra a continuació:

Consell Rector

 • President
 • Vicepresident
 • Secretari
 • 8 vocals en representació de la Generalitat de Catalunya
 • 1 representant de cadascuna de les 8 universitats públiques catalanes
 • 1 representant de cadascuna de les 4 diputacions catalanes
 • 1 representant de cadascuna de les 2 associacions municipalistes de Catalunya
 • Alcalde d’Olot
 • 1 representant de cadascun dels 9 col·legis professionals
 • 1 representant de la Fundació Catalunya - La Pedrera

Comissió Executiva

 • Departament de Territori i Sostenibilitat
 • Ajuntament d’Olot
 • Diputació de Barcelona
 • Fundació Catalunya - La Pedrera
 • Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Direcció

Àrea tècnica i administrativa

Consell Assessor

El Consell Rector és l'òrgan superior del Consorci de l'Observatori del Paisatge. Assumeix el govern, la direcció superior, l'administració, l'orientació i la definició de les grans línies d'actuació del Consorci. Està presidit pel conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Comissió Executiva

La Comissió Executiva és l'òrgan de caràcter permanent d'administració, gestió i proposta, a qui el Consell Rector pot delegar les atribucions que consideri oportunes. Els Estatuts estableixen que la Comissió té un nombre màxim de sis membres i està presidida pel Director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme.

Consell Assessor

El Consell Assessor és l’òrgan consultiu i d'assessorament de l'Observatori. En formen part institucions molt diverses i, a títol individual, persones que s’han distingit per la seva vinculació a la temàtica paisatgística.

Consell Assessor
Persones físiques
 •
Dr. Georges Bertrand, professor emèrit de geografia de la Université de Toulouse Le Mirail
 •
Sr. Eduardo Martínez de Pisón, catedràtic de geografia física de la Universidad Autónoma de Madrid
 •
Sr. Florencio Zoido Naranjo, catedràtic de geografia de la Universidad de Sevilla
 •
Sr. Paolo Castelnovi, professor de la Facoltà di Architettura Politécnico di Torino
 •
Sr. Riccardo Priore, Consell d’Europa
 •
Sra. Maguelonne Déjeant-Pons, responsable del Conveni europeu del paisatge, Consell d’Europa
 •
Sra. Margarita Ortega, Ministerio de Medio Ambiente
Entitats excursionistes
Entitats educatives i culturals
Direcció
Director
 •
Pere Sala i Martí
Àrea tècnica i administrativa
Àrea tècnica
 •
Laura Puigbert Manel·la
 •
Jordi Grau Oliveras
 •
Gemma Bretcha Plana
 •
Anna Jiménez Pinatella
Àrea administrativa
 •
Montse Vila Vilanova
 •
Anna Montero Teixidor