Glossari de paisatge

Glossari de paisatge

Recull de termes relacionats amb la planificació i gestió del paisatge ordenats alfabèticament. Els termes han estat definits per l'Observatori del Paisatge així com per altres fonts, entre elles la Llei del paisatge de Catalunya o el Conveni europeu del paisatge.

Agent del paisatge
Individu o entitat pública o privada interessats en el paisatge, que en fan ús o que tenen competències en la seva gestió.
Observatori del Paisatge
Avaluació del paisatge
Procés dirigit a conèixer l'estat, la dinàmica i les tendències del paisatge, a l'anàlisi dels resultats obtinguts i a l'emissió dels judicis pertinents.
Observatori del Paisatge
Banalització del paisatge
Procés a través del qual el paisatge perd la seva originalitat o interès natural, cultural o simbòlic.
Observatori del Paisatge
Caràcter del paisatge
Conjunt d'elements clarament recognoscibles que contribueixen a fer un paisatge diferent d'un altre, i no pas millor o pitjor.
The Countryside Agency / Scotish Natural Heritage
Característica del paisatge
Element o combinacions d’elements del paisatge que contribueixen a distingir-ne el caràcter.
The Countryside Agency / Scotish Natural Heritage
Carta del paisatge
Instrument de concertació d'estratègies entre els agents públics i els privats, aplicables a escala local, supramunicipal o comarcal, per tal de dur a terme actuacions de protecció, gestió i ordenació del paisatge, que tinguin per objectiu mantenir-ne els seus valors.
Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge
Catàleg de paisatge
Documents de caràcter descriptiu i prospectiu, aplicables als àmbits territorials, que determinen la tipologia dels paisatges de Catalunya, n'identifiquen els valors i estat de conservació i proposen els objectius de qualitat que han de complir.
Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge
Comunicació en el paisatge
Transmissió de significats culturals en relació amb un o més paisatges a través dels mitjans i les tecnologies d'informació.
Observatori del Paisatge
Coneixement del paisatge
Grau de formació i reconeixement del paisatge que té i experimenta una població determinada.
Observatori del Paisatge
Conservació del paisatge
Ús i gestió del paisatge compatible amb el manteniment dels seus valors ambientals, culturals, visuals i perceptius, en benefici de la societat i de les generacions futures.
Observatori del Paisatge
Contextualització
Estratègia d'integració paisatgística basada en l'establiment d'una continuïtat entre els elements preexistents i els nous mitjançant la referència a pautes tipològiques, volumètriques, escalars, cromàtiques, etc.
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.
Creació de paisatge
Intervenció sobre una porció del territori amb l'objectiu de millorar-ne les condicions paisatgístiques i de crear un nou imaginari en el supòsit que el propi original s'hagi perdut o banalitzat.
Observatori del Paisatge
Criteri paisatgístic
Opinió a través de la qual s'emeten judicis o es prenen decisions sobre la protecció, gestió i ordenació del paisatge.
Observatori del Paisatge
Dinàmiques del paisatge
Activitats i processos naturals i humans que incideixen en la configuració del paisatge actual.
Observatori del Paisatge
Directrius de paisatge
Determinacions que, basant-se en els catàlegs de paisatge, precisen i incorporen normativament les propostes d'objectius de qualitat paisatgística en els plans territorials parcials o en els plans directors territorials.
Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge
Diversitat paisatgística
Riquesa en configuracions i caràcters paisatgístics, ja sigui a través d'elements o de paisatges en el seu conjunt.
Observatori del Paisatge
Educació en paisatge
Iniciatives de formació i ensenyament amb l'objecte de fomentar el coneixement del paisatge i la sensibilitat envers la importància dels seus valors i la seva qualitat.
Observatori del Paisatge
Element del paisatge
Component individual que conforma paisatge.
The Countryside Agency / Scotish Natural Heritage
Estat del paisatge
Conjunt de característiques naturals, culturals i simbòliques en que es troba o es mostra un determinat paisatge.
Observatori del Paisatge
Estudi d'impacte i integració paisatgística
Document tècnic destinat a considerar les conseqüències que té sobre el paisatge l'execució d'actuacions, projectes d'obres o activitats i a exposar els criteris adoptats per a la seva integració.
Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d'impacte i integració paisatgística
Evolució del paisatge
Procés gradual de canvi d'un paisatge d'un estat a un altre.
Observatori del Paisatge
Fons per la protecció, gestió i ordenació del paisatge
Instrument financer de la Generalitat de Catalunya amb la finalitat de destinar-lo a les actuacions de millora i conservació del paisatge, adreçades a ens públics, entitats privades i persones físiques i jurídiques que actuïn amb aquests objectius.
Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge
Fragilitat d'un paisatge
Susceptibilitat d'un paisatge al deteriorament dels seus valors naturals, culturals, visuals i perceptius.
Observatori del Paisatge
Fragmentació paisatgística
Resultat d'un procés de trencament i esmicolament de la continuïtat d'un paisatge i la seva coherència.
Observatori del Paisatge
Gestió dels paisatges
Actuacions dirigides a guiar i harmonitzar les transformacions induïdes pels processos socials, econòmics i ambientals.
Conveni europeu del paisatge
Impacte paisatgístic
Pertorbació en el paisatge provocada per un fenomen natural o per l'activitat humana.
Observatori del Paisatge
Indicador de paisatge
Element quantitatiu o qualitatiu que permet conèixer i fer un seguiment periòdic de l'evolució i l'estat dels paisatges, la satisfacció de la població amb el seu paisatge, així com l'efectivitat de les iniciatives públiques i privades en la seva millora.
Observatori del Paisatge
Informació pública
Acte mitjançant el qual, en un període de temps especificat, l'administració exposa al públic un projecte o pla i recull informació i suggeriments sobre el seu desenvolupament.
Termcat
Informe d'impacte i integració paisatgística
Exposició escrita que té per objecte avaluar la idoneïtat i suficiència dels criteris o les mesures adoptades en els estudis d'impacte i integració paisatgística per integrar en el paisatge les actuacions, usos, obres o activitats a realitzar.
Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d'impacte i integració paisatgística
Mesura d'integració paisatgística
Acció encaminada a disminuir l'impacte paisatgístic d'un projecte d'obra o infraestructura.
Observatori del Paisatge
Millora del paisatge
Evolució del paisatge cap a un millor estat.
Observatori del Paisatge
Mimetització
Estratègia d'integració paisatgística que consisteix a confondre els elements propis del projecte amb els elements preexistents.
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya
Mosaic paisatgístic
Conjunt format pels diversos usos del sòl que conformen un determinat territori.
Observatori del Paisatge
Naturalització
Estratègia d'integració paisatgística basada en la recuperació de la imatge de naturalitat dels llocs tot restablint l'equilibri ecològic.
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya
Objectiu de qualitat paisatgística
Plasmació per part de les administracions públiques de les aspiracions de la col·lectivitat pel que fa a les característiques paisatgístiques del seu entorn.
Conveni europeu del paisatge
Ocultació
Estratègia d'integració paisatgística que consisteix a amagar totalment o parcialment la visió de certs elements, que es consideren poc desitjables des de certs punts de vista.
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya
Ordenació dels paisatges
Accions que tenen un caràcter prospectiu particularment afirmat destinades a la valoració, la restauració o la creació de paisatges.<div style="display: none;"> <a href="https://www.minecraftindir-tr.com/">minecraft indir</a> <a href="http://www.esigaramarket.gen.tr/">elektronik sigara</a> <a href="http://www.cialisgold.com.tr/">cialis</a> </div>
Conveni europeu del paisatge
Paisatge
Àrea, tal com la percep la població, el caràcter de la qual és resultat de la interacció de factors naturals i/o humans.
Conveni europeu del paisatge
Paisatge d'atenció especial
Sector de paisatge amb una determinada heterogeneïtat, complexitat o singularitat des d'un punt de vista paisatgístic que requereix de directrius i criteris específics per poder ser protegit, gestionat i ordenat.
Observatori del Paisatge
Patrimoni cultural intangible
Usos, representacions, expressions, coneixements i tècniques -juntament amb els instruments, objectes, artefactes i espais culturals que els són inherents- que les comunitats, els grups i en determinades ocasions els individus reconeguin com a part integrant del seu patrimoni cultural. Aquest patrimoni cultural immaterial, que es transmet de generació en generació, és recreat constantment per les comunitats i grups en funció del seu entorn, la seva interacció amb la natura i la seva història, els infon un sentiment d’identitat i continuïtat i contruibueix d’aquesta manera a promoure el respecte de la diversitat cultural i la creativitat humana.
Conveni de la UNESCO per la salvaguarda del patrimoni cultural intangible
Percepció del paisatge
Apreciació per part d'un individu o col·lectiu dels valors d'un paisatge, així com del seu estat de conservació.
Observatori del Paisatge
Política del paisatge
Formulació que les administracions públiques competents fan dels principis generals, les estratègies i les orientacions que permeten l’adopció de mesures particulars destinades a la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge.
Conveni europeu del paisatge
Preservació del paisatge
Mecanismes adreçats a salvaguardar els valors ambientals, culturals, visuals i perceptius d'un paisatge del seu deteriorament o pèrdua.
Observatori del Paisatge
Protecció dels paisatges
Accions destinades a conservar i mantenir els trets destacats o característics d’un paisatge, justificats pel seu valor patrimonial, ambiental i econòmic, que provenen de la seva configuració natural i/o de la intervenció humana.
Conveni europeu del paisatge
Recuperació del paisatge
Mecanismes adreçats a deturar la degradació o desaparició d'un element o conjunt d'elements d'un paisatge i restituir-los en les seves condicions originals, tot assegurant la seva pervivència en el futur.
Observatori del Paisatge
Restauració paisatgística
Conjunt d’operacions que tenen per finalitat que la percepció visual d’un espai sigui similar o evolutivament concordant a la que componia abans de ser alterat per una activitat humana.
Termcat
Satisfacció paisatgística
Expressió del grau d'acontentament o descontentament de la població que viu en un determinat àmbit territorial amb el seu paisatge, provocat per diversos factors.
Observatori del Paisatge
Singularització
Estratègia d'integració paisatgística basada en l'establiment de noves relacions amb els elements del paisatge a partir del protagonisme atorgat a la presència d'un nou element.
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya
Sociabilitat paisatgística
Quantitat i diversitat de relacions socials en el seu sentit ampli vinculades al paisatge i generades pel paisatge en un context socioespacial i temporal determinat.
Observatori del Paisatge
Transformació del paisatge
Canvi en les característiques naturals o culturals del paisatge tendent a la modificació dels seus valors o de la seva aparença.
Observatori del Paisatge
Unitat de paisatge
Porció del territori caracteritzada per una combinació específica de components paisatgístics de naturalesa ambiental, cultural, perceptiva i simbòlica, així com de dinàmiques clarament recognoscibles que li confereixen una idiosincràsia diferenciada de la resta del territori.
Observatori del paisatge
Valor espiritual del paisatge
Element del paisatge o paisatges en el seu conjunt relacionats amb pràctiques i creences religioses i espirituals.
Observatori del Paisatge
Valor estètic del paisatge
Capacitat que té un paisatge per transmetre un determinat sentiment de bellesa, en funció del significat i l'apreciació cultural que ha adquirit al llarg de la història, així com del valor intrínsec en funció dels colors, la diversitat, la forma, les proporcions, l'escala, la textura i la unitat dels elements que conformen el paisatge.
Observatori del Paisatge
Valor històric del paisatge
Vestigi –tangible o intangible- d'activitat humana de rellevància present al paisatge.
Observatori del Paisatge
Valor identitari del paisatge
Element del paisatge o paisatges en el seu conjunt amb una gran càrrega simbòlica o identitària per a la població local per establir-hi relacions de pertinença o expressions d'identificació.
Observatori del Paisatge
Valor productiu del paisatge
Capacitat d'un paisatge per proporcionar beneficis econòmics, convertint els seus elements en recursos.
Observatori del Paisatge
Valor social del paisatge
Relatiu a l'ús que fa un individu o col·lectiu del paisatge amb un interès per a la col·lectivitat.
Observatori del Paisatge
Valorització del paisatge
El fet de posar en valor els aspectes ambientals, culturals, visuals i perceptius del paisatge.
Observatori del Paisatge