Cartes i plans de paisatge

Cartes i plans de paisatge

Les cartes del paisatge són instruments de concertació d'acords entre agents d'un territori per tal de promoure accions i estratègies de millora i valoració del paisatge. Les cartes poden ser impulsades per la Generalitat de Catalunya, per les administracions locals (consells comarcals, mancomunitats, municipis) i/o per entitats i compten amb el seguiment de l'Observatori del Paisatge, que vetlla perquè siguin coherents amb el catàleg de paisatge del seu àmbit d'actuació. Per altra banda, alguns municipis, sovint prenent una unitat de paisatge com a àmbit, estan desenvolupant plans de paisatge, que inclouen accions en favor de la valorització i la qualitat del paisatge. Les cartes i plans de paisatge que s’han desenvolupat a Catalunya són els següents:

Cartes de paisatge

Plans de paisatge

PLA DE PAISATGE DE CERVERA
Inici
2014
Firma
4 de juny de 2015
Agents impulsors