Directrius de paisatge

Directrius de paisatge

La Llei del paisatge estableix que les directrius del paisatge són les determinacions que, basant-se en els catàlegs de paisatge, precisen i incorporen normativament les propostes d'objectius de qualitat paisatgística, criteris i accions en els plans territorials parcials o en els plans directors territorials que elabora el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya. El Departament de Territori elabora les directrius del paisatge, amb l'assessorament de l'Observatori del Paisatge.

Pla territorial parcial de les Comarques Gironines, aprovat per l'antic Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) el 14 de setembre de 2010.
Pla territorial parcial de les Terres de l'Ebre, aprovat per l'antic Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) el 27 de juliol de 2010.