Catàlegs de paisatge

Què són els catàlegs de paisatge

La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya crea el catàleg de paisatge com un instrument per a la introducció d’objectius paisatgístics en el planejament territorial a Catalunya, així com en les polítiques sectorials, i d’aquesta manera adopta els principis i estratègies d’acció que estableix el Conveni europeu del paisatge promogut pel Consell d’Europa. Dit d’una altra manera, els catàlegs de paisatge són les eines que ens permeten conèixer com és el nostre paisatge i quins valors té, quins factors expliquen que tinguem un determinat tipus de paisatge i no un altre, com evoluciona el nostre paisatge en funció de les actuals dinàmiques econòmiques, socials i ambientals i, finalment, defineixen quin tipus de paisatge volem i com podem assolir-lo. Els catàlegs de paisatge, per tant, aporten informació de gran interès sobre tots els paisatges catalans i contribueixen d’aquesta manera a la definició i aplicació de les polítiques de paisatge a Catalunya. La metodologia per a l’elaboració dels catàlegs de paisatge està publicada en forma de llibre i es pot consultar aquí.

Els catàlegs de paisatge es conceben normativament com a unes eines útils per a l’ordenació i la gestió del paisatge des de la perspectiva del planejament territorial. És per aquest motiu que el seu abast territorial es correspon amb el de cadascun dels vuit àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials. L'Observatori del Paisatge ha elaborat vuit catàlegs de paisatge en el període comprès entre juny de 2005 i juny de 2022:

quesonmapa.png

Catàlegs Inici Lliurament al Departament de Territori Aprovació amb caràcter previ per part del Departament de Territori Aprovació definitiva per part del Departament de Territori
Camp de Tarragona 2005 31 d’octubre de 2006 30 de juliol de 2008 19 de maig de 2010
Terres de Lleida 2005 31 d'octubre de 2006 27 de novembre de 2007 5 d'agost de 2008
Alt Pirineu i Aran 2006 29 de juliol de 2011 15 de maig de 2012 3 d'abril de 2013
Comarques Gironines 2006 26 de febrer de 2010 6 de setembre de 2010 23 de novembre de 2010
Terres de l’Ebre 2006 23 de juliol de 2009 9 de novembre de 2009 16 de juliol de 2010
Regió Metropolitana de Barcelona 2007 29 de desembre de 2011 10 d'abril de 2014 11 de desembre de 2014
Comarques Centrals 2008 1 de setembre de 2015 19 de gener de 2016 29 de juliol de 2016
Penedès 2018 30 de juny de 2022 6 de febrer de 2024 -

Els catàlegs segueixen el procés d'integració de directrius de paisatge en el planejament descrit a la Llei 8/2005 de paisatge:

Group 53.png

Funcions territorials dels catàlegs

Els catàlegs de paisatge orienten la integració del paisatge en els instruments d’ordenació territorial a Catalunya a diferents escales, des dels plans territorials parcials fins al planejament urbanístic, tot passant pels plans directors territorials i els urbanístics.

Utilitat dels plans territorials parcials

Segons determina la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge, la classificació i caracterització dels paisatges, així com els objectius de qualitat associats a cadascun, seran incorporats amb caràcter normatiu com a normes, directrius i recomanacions del paisatge als set plans territorials parcials que elabora el Departament de Territori i Sostenibilitat i als plans directors territorials que el Departament consideri oportuns, prèvia consulta pública.

Utilitat del planejament urbanístic

Seran els mateixos plans territorials parcials i, depenent de cada cas, també els plans directors territorials, els que determinaran en quins supòsits les directrius del paisatge seran d’aplicació directa, d’incorporació obligatòria en la modificació i revisió del planejament urbanístic, o bé quan constituiran únicament recomanacions per al planejament urbanístic i per a altres plans o programes de naturalesa sectorial amb afecció en el paisatge. Des del punt de vista del planejament urbanístic, a més, els catàlegs de paisatge es conceben com a eines de gran utilitat per a tècnics d'urbanisme.

Utilitat per a les comissions territorials d’urbanisme

Les comissions territorials d’urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya emeten informes en el procediment d’avaluació ambiental, resolen expedients de planejament, atorguen autoritzacions d’obres en sòl no urbanitzable, elaboren estudis de detall, projectes d’urbanització i instruments de gestió i informes sobre l’autorització d’usos i obres provisionals. Per als representants de les comissions territorials d’urbanisme, els catàlegs de paisatge són una eina molt útil, ja que es doten de directrius i recomanacions en clau paisatgística que poden ajudar a determinar la idoneïtat o no d’alguns dels projectes sobre els quals han d’elaborar informes.

Altres funcions

Més enllà de la seva utilitat per al planejament territorial, els catàlegs de paisatge tenen també les següents funcions:

  • Constituir una base sòlida per a la definició d'estratègies específiques de paisatge per a determinats territoris de Catalunya. En aquest sentit, esdevenen una referència a l'hora d'elaborar les cartes del paisatge, que han de tenir en compte el que s'ha establert en els catàlegs de paisatge que afecten al seu àmbit.
  • Actuar de document de base per a campanyes de sensibilització sobre la diversitat paisatgística de Catalunya i els seus valors ambientals, culturals i estètics, i per a la inserció del paisatge en diferents nivells de l’ensenyament a Catalunya.
  • Ser útils en el procés de definició de plans i estratègies sectorials, com per exemple polítiques de conservació de la natura (política d'espais naturals, de connectors ecològics, estratègia catalana d'ús i gestió sostenible de la biodiversitat, etc.), polítiques agràries en clau de sostenibilitat, polítiques de desenvolupament rural o polítiques de promoció turística associada al paisatge.
  • Actuar de documents de partida per a la definició d'estratègies regionals o locals encaminades a un desenvolupament sostenible del territori.
  • Proporcionar els objectius de qualitat paisatgística i la informació paisatgística necessaris per als processos d'avaluació ambiental estratègica de polítiques, plans i programes i per als estudis d’impacte ambiental de projectes amb incidència sobre el territori, així com els estudis d'impacte paisatgístic que estableix la Llei d'urbanisme.
  • Actuar de documents de referència per desenvolupar i aplicar el Fons per a la protecció, gestió i ordenació del paisatge, instrument financer de la Generalitat de Catalunya creat per la Llei de paisatge amb la finalitat de destinar-lo a actuacions de millora paisatgística.

Participació pública

Els catàlegs de paisatge integren la consulta pública com a eina per a la implicació i corresponsabilitat de la societat en la gestió i planificació del paisatge. La seva importància també rau en el fet que és a través del procés participatiu que es poden detectar els factors més perceptius, identitaris i intangibles del paisatge, factors que difícilment s'identificarien exclusivament des del treball de tècnics especialitzats. El llibre Paisatge i participació ciutadana descriu els instruments de participació utilitzats en l'elaboració dels catàlegs de paisatge de Catalunya, en fa una valoració i estableix aspectes claus que cal tenir en compte a l'hora de dur a terme un procés participatiu d'aquestes característiques.