Portal de transparència

Portal de transparència i bon govern

L’Administració ha de donar compte a la ciutadania de la seva activitat i de la gestió dels recursos públics que s’han posat al seu abast. Per això:

L’Administració ha de ser transparent. Ha de ser proactiva i donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.

L’Administració s’ha de regir pel principi de bon govern. S’ha d’ajustar a les regles i obligacions sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l’Administració, i els principis ètics i les bones pràctiques d’acord amb els quals han d’actuar els alts càrrecs de l‘Administració, amb l’objectiu que aquesta funcioni amb la màxima transparència, qualitat i equitat i amb garantia de retiment de comptes.

L’Administració ha de ser accessible. Tota la informació ha de ser comprensible, de fàcil accés, gratuïta i estar a l’abast de les persones amb discapacitat en un format subministrat per mitjans o formats escaients que resultin accessibles i comprensibles.

Transparència i bon govern DTES

Organització

Economia i finances

Contractació

Línies d'actuació

Accés a la informació

Podeu exercir el dret d'accés a la informació pública que la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern reconeix a totes les persones, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica enviant un correu electrònic a l’adreça següent: observatori@catpaisatge.net

El procediment administratiu d'accés a la informació pública s'ha d'ajustar als requisits, les condicions i els terminis previstos en la Llei 19/2014, entre els quals cal destacar els següents:

Una vegada presentada la sol·licitud, rebreu una comunicació amb la indicació del dia en què s'ha rebut, l'òrgan responsable de resoldre-la, la data màxima per resoldre i la persona responsable de la tramitació.

Amb caràcter general, l'Administració ha de resoldre les sol·licituds d'accés a la informació en el termini d'un mes, si bé aquest termini es pot suspendre o ampliar en els supòsits legalment previstos. En el cas que no rebeu una resposta dins d'aquest termini, podeu entendre estimada la vostra sol·licitud, amb les limitacions previstes en l'article 35 de la Llei esmentada.

Si la sol·licitud es resol favorablement, de manera expressa o per silenci administratiu, l'òrgan competent ha de subministrar la informació a la persona interessada, preferentment en el format en què l'hagi demanada, en el termini de trenta dies. En la sol.licitud ha de constar com a mínim:

  • Nom i cognoms
  • Correu electrònic
  • Raó social / adreça
  • Informació precisa a la qual es vol tenir accés, amb el màxim detall possible per a la seva correcta gestió.
  • Motiu de la sol.licitud

Protecció de dades

L’objectiu d’aquests documents és descriure les mesures, les normes, els procediments, les regles i els estàndards de seguretat que l'Observatori assumeix en el tractament de dades personals per a garantir la seguretat d’aquestes dades evitant la seva alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés per part de persones no autoritzades.