Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter
 
Inici > Activitat > Catàlegs de paisatge

ACTIVITAT DE L'OBSERVATORI

Catàlegs de paisatge

Altres funcions

Més enllà de la seva utilitat per al planejament territorial, els catàlegs de paisatge tenen també les següents funcions (tot i que la seva aplicació en aquests àmbits dependrà en gran mesura d'altres agents):

  • Constituir una base sòlida per a la definició d'estratègies específiques de paisatge per a determinats territoris de Catalunya. En aquest sentit, esdevenen una referència a l'hora d'elaborar les Cartes del Paisatge [nota], que han de tenir en compte el que s'ha establert en els catàlegs de paisatge que afecten al seu àmbit.
  • Actuar de document de base per a campanyes de sensibilització sobre la diversitat paisatgística de Catalunya i els seus valors ambientals, culturals i estètics, i per a la inserció del paisatge en diferents nivells de l’ensenyament a Catalunya.
  • Ser útils en el procés de definició de plans i estratègies sectorials, com per exemple polítiques de conservació de la natura (política d'espais naturals, de connectors ecològics, estratègia catalana d'ús i gestió sostenible de la biodiversitat, etc.), polítiques agràries en clau de sostenibilitat, polítiques de desenvolupament rural o polítiques de promoció turística associada al paisatge.
  • Actuar de documents de partida per a la definició d'estratègies regionals o locals encaminades a un desenvolupament sostenible del territori (agendes 21 locals, etc.).
  • Proporcionar els objectius de qualitat paisatgística i la informació paisatgística necessaris per als processos d'avaluació ambiental estratègica de polítiques, plans i programes i per als estudis d’impacte ambiental de projectes amb incidència sobre el territori, així com els estudis d'impacte paisatgístic que estableix la Llei d'urbanisme.
  • Actuar de documents de referència per desenvolupar i aplicar el Fons per a la protecció, gestió i ordenació del paisatge , instrument financer de la Generalitat de Catalunya creat per la Llei de paisatge amb la finalitat de destinar-lo a actuacions de millora paisatgística.

Nota: La Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge defineix les Cartes del Paisatge com “els instruments de concertació d’estratègies entre els agents públics i els privats per tal de dur a terme actuacions de protecció, gestió i ordenació del paisatge, que s’adrecin al manteniment dels seus valors”. A diferència dels catàlegs, que tenen un àmbit d’aplicació coincident amb les regions en què s’organitzarà en un futur l’estructura política administrativa de Catalunya, les cartes són d’aplicació municipal, supramunicipal o bé comarcal.

 

© 2005/2016 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net