Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 

ACTUALITAT

Novetats de l'Observatori

L'Observatori del Paisatge de Catalunya inicia una consulta ciutadana sobre els paisatges del Camp de Tarragona i Terres de Lleida

18/05/2006

  • La consulta és accessible a tothom a través de la pàgina web de l'Observatori
  • És la primera experiència d'aquest tipus a Catalunya
  • S'obsequia als participants amb imatges espectaculars de paisatges lleidatans i tarragonins

Amb el lema "Opina: el paisatge t'escolta", l'Observatori del Paisatge de Catalunya, ens d'assessorament de les administracions catalanes i de sensibilització de la població en matèria de paisatge, acaba de presentar una web de consulta ciutadana sobre els dos catàlegs de paisatge que està elaborant actualment, el del Camp de Tarragona i el de Terres de Lleida. A través de la web de l'Observatori (www.catpaisatge.net/participacio), qualsevol persona pot opinar sobre els paisatges d'aquests dos territoris de Catalunya.

La consulta, la primera d'aquest tipus que es fa a Catalunya, és una de les eines previstes per l'Observatori del Paisatge per implicar la societat en la gestió i planificació del paisatge. Durant la redacció dels catàlegs de paisatge, ja s'han utilitzat altres eines de participació ciutadana com ara les entrevistes directes als principals agents socials implicats en la gestió del paisatge.

Els catàlegs de paisatge, creats per la Llei de paisatge de Catalunya, són els documents tècnics que identifiquen els valors dels paisatges catalans, n'avaluen l'estat de conservació i estableixen els objectius de qualitat que han de complir i les propostes per assolir-los. L'Observatori elaborarà set catàlegs de paisatge, un per a cadascuna de les regions en què s'organitzarà Catalunya (Alt Pirineu i Aran, Camp de Tarragona, Comarques Centrals, Comarques Gironines, Terres de Lleida, Regió Metropolitana de Barcelona i Terres de l'Ebre). Per a fer-los, l'Observatori ha establert convenis amb grups de recerca de diverses universitats catalanes i ha constituït equips interdisciplinars.

Segons determina la mateixa Llei, els objectius de qualitat resultants dels catàlegs de paisatge seran incorporats amb caràcter normatiu en forma de normes, directrius i recomanacions del paisatge als plans territorials parcials que elabora la Secretaria per a la Planificació Territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i als plans directors territorials que el Departament consideri oportuns, prèvia consulta pública. Això converteix els catàlegs de paisatge en una eina molt poderosa d'integració del paisatge en el planejament territorial i urbanístic al nostre país. Els catàlegs de paisatge permetran obtenir també criteris i mesures que serviran de base per a les polítiques sectorials, com agricultura, turisme o indústria, per exemple.

Cada catàleg de paisatge divideix el seu àmbit territorial en unitats de paisatge, és a dir, parts de territori amb característiques paisatgístiques pròpies. En la consulta web que ara es presenta, els usuaris donen la seva opinió sobre les unitats de paisatge que prefereixen. El Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona integra 29 unitats de paisatge i el de Terres de Lleida en té 22. Les respostes de la ciutadania es tindran en compte per definir els objectius i les propostes que inclouran els catàlegs de paisatge.

Per a cada unitat de paisatge, la consulta inclou 10 preguntes de resposta obligatòria i altres de resposta opcional. Les primeres preguntes pretenen avaluar el grau de coneixement que té cadascú sobre la unitat escollida. Més endavant es demana l'opinió sobre l'estat de conservació d'aquella unitat i sobre els seus valors més destacables. Mitjançant l'ús d'imatges, l'usuari ha d'escollir quin model de paisatge prefereix i, més endavant, s'ha de posicionar sobre diversos escenaris de futur que poden afectar aquell paisatge. El temps aproximat per omplir l'enquesta és d'uns cinc minuts.

La consulta estarà oberta fins al proper 10 de juny. Com a obsequi, les persones que completin les preguntes poden descarregar-se un estalvi de pantalla per a l'ordinador amb imatges espectaculars dels paisatges del Camp de Tarragona o de Terres de Lleida fetes pels fotògrafs Rafael López-Monné i Ernest Costa.

L'Observatori del Paisatge és l'ens de col·laboració i suport a la Generalitat de Catalunya, d'assessorament a les demés administracions catalanes i de conscienciació de la societat catalana en matèria de paisatge. El dirigeix el catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de Girona, Joan Nogué. L'Observatori, previst per la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge, és l'espai de trobada entre la Generalitat de Catalunya, l'Administració local, les universitats, els col·lectius professionals i, en general, la societat catalana en tot allò referit a la gestió i conservació del paisatge. Les principals tasques de l'Observatori són estudiar el paisatge i fer-ne un seguiment, elaborar propostes i sensibilitzar la societat catalana sobre la conveniència d'una major protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya en el marc d'un desenvolupament sostenible. L'Observatori dóna suport a l'aplicació a Catalunya del Conveni europeu del paisatge, aprovat pel Consell d'Europa l'octubre de 2000, i té l'obligació d'elaborar cada quatre anys un informe sobre l'estat del paisatge a Catalunya que serà presentat al Parlament.

Accés a la consulta del Camp de Tarragona: www.catpaisatge.net/participacio

Accés a la consulta de Terres de Lleida: www.catpaisatge.net/participacio

Més informació sobre l'Observatori del Paisatge i els Catàlegs de paisatge: www.catpaisatge.net

S'adjunta a la nota de premsa els dos anuncis digitals corresponents a ambdues consultes.

Olot, 16 de maig de 2006

 
 

© 2005/2021 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net