Paisatg-e / Paisaj-e / Landscap-e / Paysag-e

ABRIL-JUNY 12

BUTLLETÍ TRIMESTRAL DE L'OBSERVATORI DEL PAISATGE DE CATALUNYA - 33

L'Observador

Aniversari feliç?

Mosaic

Publicació sobre paisatges de la perifèria

PaHisCat: conèixer la història dels paisatges de Catalunya

Ciutat, Territori, Paisatge activa part dels materials educatius en castellà i anglès

Territori i Sostenibilitat i l'Observatori presenten a Vielha el Catàleg de paisatge de l'Alt Pirineu i Aran abans de l'aprovació inicial

Últims convenis marc signats per l'Observatori del Paisatge de Catalunya

Nova ubicació del centre de documentació de l'Observatori del Paisatge

El Parlament dóna suport a la candidatura del Priorat a la Unesco

La Junta d'Andalusia aprova l'Estratègia de paisatge

La Xunta de Galícia publica una guia d'estudis d'impacte i integració paisatgística

El municipi portuguès de Torres Vedras aplica el Conveni europeu del paisatge

L'entitat xilena Patrimonio y Paisaje desenvolupa una metodologia de llenguatge perceptiu del paisatge

La Tria de l'Observatori

Ordenança municipal d'integració paisatgística d'Espolla

Stratégie paysage de l'OFEV

Paisatge Digital

Salviamo il paesaggio

Centre de Documentació

La sensibilització en paisatge. Un repte per al segle XXI = Awareness-raising on landscape. A challenge for the 21st century

Guía de las rutas inciertas

L'afrontera: de la denominació a l'art de transgredir

Hispania Nostra: revista para la defensa del patrimonio cultural y natural

Planificación, diseño y gestión participativa del paisaje

L'Agenda

Actes de maig i juny

El paisatge a la premsa

Recull actualitzat de notícies

L'OBSERVADOR

Foto

Aniversari feliç?

Mónica Luengo
Presidenta del Comitè Científic Internacional de Paisatges Culturals (ICOMOS)

Aquest any fa 50 anys de la Recomanació relativa a la protecció de la bellesa i del caràcter dels llocs i paisatges, publicada per la Unesco el 1962 (que diferent seria la nostra situació si s'haguessin seguit aquestes recomanacions!). També és el 40è aniversari del Conveni sobre la protecció del patrimoni mundial cultural i natural, innovadora pel fet d'associar en un sol document els conceptes de conservació de la natura i de preservació dels llocs culturals.

[ LLEGIR TOT L'ARTICLE ]

MOSAIC

Publicació sobre paisatges de la perifèria

Foto

L'Observatori del Paisatge de Catalunya acaba de publicar el llibre Franges. Els paisatges de la perifèria, el cinquè volum de la col·lecció "Plecs de Paisatge". El llibre és el resultat del seminari internacional que, amb el mateix títol, va celebrar-se a Olot el mes de novembre de 2010, amb la col·laboració de l'Obra Social de CatalunyaCaixa. La publicació pretén proposar noves lectures alternatives a les hegemòniques i habituals, nous referents paisatgístics, noves estratègies d'intervenció i gestió d'aquests espais de perifèria amb l'objectiu final que, com recomana el Conveni europeu del paisatge, les polítiques públiques no deixin de banda aquells paisatges quotidians periurbans sovint malmesos o amb valors anorreats per un creixement caòtic. El llibre, que es presentarà públicament el 21 de juny a les 19 h a la Sala Gaudí de l'edifici de La Pedrera, a Barcelona, es pot comprar per mitjà de l'Observatori del Paisatge de Catalunya, com la resta de les publicacions de la col·lecció.

PaHisCat: conèixer la història dels paisatges de Catalunya

Foto

Conèixer el passat per planificar millor el futur. Aquest és el principal objectiu de PaHisCat, un projecte pilot sobre l'evolució històrica del paisatge que ha impulsat l'Observatori del Paisatge, amb la col·laboració del Departament d'Història de la Universitat de Lleida. PaHisCat pretén entendre i difondre les traces del passat (camins, parcel·les, masos, canals…) que són visibles en paisatges de la Catalunya contemporània, així com donar pautes per al planejament territorial i sectorial. El projecte complementa els resultats dels catàlegs de paisatge en la seva dimensió històrica. En aquest sentit, de moment, s'ha treballat en quatre de les unitats definides als catàlegs: Conca de Poblet, Horta de Pinyana, Terraprims i Vall Cerdana. El projecte vol contribuir a comprendre el paisatge com una realitat formada al llarg dels segles per les diverses generacions que hi han viscut. A més, vol aportar un instrument de gestió i ordenació del territori, així com una informació que permeti donar més valor al paisatge, com a realitat patrimonial, i que també es pugui aplicar a àmbits com el turístic o l'educatiu. La metodologia, inspirada en l'experiència anglosaxona, és una altra de les contribucions de PaHisCat per a projectes futurs de caracterització històrica del paisatge.

Ciutat, Territori, Paisatge activa part dels materials educatius en castellà i anglès

Foto

Ciutat, Territori, Paisatge ha activat recentment les versions castellana i anglesa d'una de les dotze làmines que constitueixen aquest projecte educatiu. Es tracta d'una acció per difondre més aquesta iniciativa innovadora impulsada pels departaments d'Ensenyament i Territori i Sostenibilitat i l'Observatori i que ha estat reconeguda pel Consell d'Europa. El projecte Ciutat, Territori, Paisatge, iniciat el 2008, vol actualitzar els coneixements sobre ciutat i territori de l'alumnat de secundària de Catalunya, així com promoure la sensibilització envers el paisatge. També pretén reforçar les competències bàsiques previstes per a aquesta etapa.

Territori i Sostenibilitat i l'Observatori presenten a Vielha el Catàleg de paisatge de l'Alt Pirineu i Aran abans de l'aprovació inicial

Foto

L'elaboració del Catàleg de paisatge de l'Alt Pirineu i Aran entra a la recta final abans de l'aprovació inicial per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Un dels darrers tràmits va ser la presentació que es va fer el dimarts 21 de febrer a Vielha (Val d'Aran), organitzada per l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA), el Departament de Territori i Sostenibilitat i l'Observatori del Paisatge. Els catàlegs de paisatge són instruments de la Llei de paisatge que tenen per finalitat caracteritzar els paisatges i elaborar els objectius de qualitat de cadascun dels àmbits territorials de Catalunya. El Catàleg de l'Alt Pirineu i Aran s'aprovarà inicialment en breu i se sotmetrà després a exposició pública com a pas previ a la seva aprovació definitiva per part de la Generalitat de Catalunya.

Últims convenis marc signats per l'Observatori del Paisatge de Catalunya

Foto

Amb l'objectiu d'aprofundir en la cooperació, l'intercanvi de coneixements i la col·laboració entre l'Observatori del Paisatge i altres institucions catalanes, en els últims mesos l'Observatori ha signat convenis marc amb l'Institut Geològic de Catalunya (per a intercanviar coneixements i experiències), la Universitat de Girona (en relació amb el desenvolupament del Campus Euromediterrani i per a acollir estudiants de la Facultat de Lletres en pràctiques curriculars), la Universitat Pompeu Fabra (per a acollir estudiants de la Facultat d'Humanitats en pràctiques oficials), i la Universitat Internacional de Catalunya (per a col·laborar en projectes formatius d'interès comú o per acollir estudiants en pràctiques oficials, entre altres activitats).

Nova ubicació del centre de documentació de l'Observatori del Paisatge

Foto

El centre de documentació de l'Observatori del Paisatge s'ha traslladat a la segona planta del mateix edifici en què era ara, on ha passat a ocupar part de l'antiga seu de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa. D'aquesta manera es disposa de més espai per a la documentació, i la zona de consulta és més adequada. El centre de documentació és un espai d'informació i consulta gratuït i obert a tothom. El seu fons documental, en constant creixement, està format per quasi tres mil documents que es troben en diversos suports (monografies, publicacions periòdiques, documents inèdits, documents audiovisuals, etc.). La temàtica del centre és el paisatge en un sentit ampli, i en especial les àrees de la planificació i la gestió del paisatge.

El Parlament dóna suport a la candidatura del Priorat a la Unesco

Foto

El Parlament de Catalunya en el ple de l'11 d'abril va fer una declaració parlamentària conjunta de suport a la candidatura del Priorat a la Unesco. Amb aquesta declaració, la cambra catalana avalava la voluntat de la comarca de presentar a la Unesco la candidatura com a paisatge cultural agrari de muntanya mediterrània. Aquesta iniciativa ha sorgit de la societat civil, al voltant de l'associació PRIORITAT, que aglutina el teixit socioeconòmic, cultural i associatiu de la comarca, i té el suport del Consell Comarcal, del Consell d'Alcaldes i d'altres institucions supracomarcals. El paisatge, entès com una totalitat i una globalitat que sorgeix de la suma permanent de memòries, de coneixements i de pràctiques, representa la materialització de la sedimentació i de l'evolució. Al Priorat, l'estreta relació secular entre l'activitat humana i el territori que la sustenta i la condiciona ha forjat un paisatge, rural i urbà, que és un mosaic representatiu de primer ordre de la nostra història col·lectiva.

La Junta d'Andalusia aprova l'Estratègia de paisatge

Foto

La Junta d'Andalusia va aprovar el passat 6 de març l'Estratègia de paisatge d'Andalusia, document que estableix els criteris per al desenvolupament de les polítiques en matèria de paisatge per als propers anys. L'aprovació de l'Estratègia implica que Andalusia dóna compliment al Conveni europeu del paisatge i que entén el paisatge com a patrimoni natural i cultural i com un recurs que contribueix al desenvolupament i la competitivitat de la comunitat autònoma.


La Xunta de Galícia publica una guia d'estudis d'impacte i integració paisatgística

Foto

La Conselleria de Medi Ambient, Territori i Infraestructures de la Xunta de Galícia ha publicat una guia d'estudis d'impacte i integració paisatgística que pretén esdevenir el document de referència per a l'elaboració d'aquesta mena d'estudis a la comunitat. Els estudis d'impacte i integració paisatgística deriven de la Llei del paisatge gallega aprovada el 2008. D'altra banda, la mateixa Conselleria ha publicat una guia de criteris de sostenibilitat i integració paisatgística dels establiments d'aqüicultura litoral en el marc de l'Estratègia gallega de l'aqüicultura.

El municipi portuguès de Torres Vedras aplica el Conveni europeu del paisatge

Foto

El municipi de Torres Vedras, situat a uns 40 km al nord de Lisboa i influenciat per les dinàmiques metropolitanes lisboetes, ha estat un dels primers de Portugal a aplicar el Conveni europeu del paisatge a escala local. Ho ha fet seguint les orientacions publicades per la Direcció General d'Ordenació del Territori i Desenvolupament Urbà, elaborades amb la col·laboració d'especialistes de la Universitat d'Évora.L'entitat xilena Patrimonio y Paisaje desenvolupa una metodologia de llenguatge perceptiu del paisatge

Foto

L'entitat xilena Patrimonio y Paisaje, organització civil sense ànim de lucre, està treballant en una metodologia de llenguatge perceptiu del paisatge, amb la qual, mitjançant passos senzills i clars, enregistra i sistematitza les provocacions sensorials, visuals, auditives, gustatives, tàctils i olfactives que emet cada paisatge i que estan guardades a l'inconscient col·lectiu de les comunitats. Les dades s'obtenen dels habitants de cada lloc, que així en prenen consciència i poden exigir que es tinguin en compte en els nous planejaments i programes d'intervenció sobre el seu territori. Per a més informació aquí.

LA TRIA DE L'OBSERVATORI

Ordenança municipal d'integració paisatgística d'Espolla

Ordenança municipal reguladora de les condicions d'integració paisatgística en el sòl no urbanitzable del terme municipal d'Espolla.

Stratégie paysage de l'OFEV

Document estratègic que defineix els objectius i les accions a portar a terme en matèria de polítiques paisatgístiques per l'Oficina Federal del Medi Ambient de Suïssa (OFEV).

PAISATGE DIGITAL

Foto

Salviamo il paesaggio

Fòrum format per diferents associacions, entitats i persones a títol individual que comparteixen la preocupació per l'urbanisme desmesurat i la pèrdua de paisatges, i treballen per la protecció i gestió del paisatge.

PUBLICACIONS D'INTERÈS

Foto

La sensibilització en paisatge. Un repte per al segle XXI = Awareness-raising on landscape. A challenge for the 21st century

Busquets, Jaume; Rubert, Júlia (dir.). Barcelona: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 2011. ISBN: 978-84-393-8787-9.

Aquesta publicació recull una de les línies d'acció desenvolupades per Pays.Med.Urban destinada a facilitar la implementació del Conveni europeu del paisatge i, concretament, adreçada a sensibilitzar el conjunt de la societat en la necessitat de protegir el paisatge, potenciar-ne els valors i promoure'n la gestió i ordenació adequades. Disponible a text complet aquí.

Foto

Guía de las rutas inciertas

Nubiola, Clara. Barcelona: Bsidebooks, 2011. ISBN: 978-84-615-4315-1.

El llibre sorgeix de l'interès comú, tant de Bside Books com de Clara Nubiola, de veure la ciutat amb una altra mirada, d'escorcollar-la fugint dels tòpics turístics, de conèixer-la més íntimament, de recórrer centres i perifèries, d'observar el trajecte i les diferents percepcions de ciutat.

Foto

L'afrontera: de la denominació a l'art de transgredir

Jané, Òscar; Forcada, Enric (eds.). Catarroja [etc.]: Afers, 2011. (Mirmanda; 1).

Plasmació d'un seguit de reflexions dutes a terme individualment, i també en comú, des d'àmbits professionals i sensibilitats diferents, però totes amb la coincidència d'un espai de afrontera, d'un món de debat per a superar les fronteres.

Foto

Hispania Nostra: revista para la defensa del patrimonio cultural y natural

"El Paisaje como patrimonio", núm. 5, desembre 2011.

Número monogràfic de la revista Hispania Nostra que recull diversos articles on els autors parlen sobre el seu concepte de paisatge amb relació al seu valor patrimonial i a les noves postures davant el gran repte de la gestió futura.

Foto

Planificación, diseño y gestión participativa del paisaje

Márquez, Fabio. Buenos Aires: Libreria Técnica CP67, 2011. ISBN: 978-987-584-334-9.

Aquest llibre ofereix idees i tècniques per utilitzar amb èxit la participació ciutadana en el disseny, la planificació i la gestió del paisatge. L'autor creu que els canvis ineludibles en la manera de projectar l'espai públic passen per incorporar la participació social a les pràctiques professionals.

Les publicacions es poden consultar al centre de documentació de l'Observatori del Paisatge.

L'AGENDA

EL PAISATGE A LA PREMSA

Observatori del PaisatgeNota: Aquest butlletí és una iniciativa de l'Observatori del Paisatge. Si desitgeu subscriure-us-hi i rebre'l per correu electrònic premeu aquí.

© 2019 Observatori del Paisatge / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64
http://www.catpaisatge.net / observatori@catpaisatge.net