Paisatg-e / Paisaj-e / Landscap-e / Paysag-e

GENER-FEBRER 10

BUTLLETÍ TRIMESTRAL DE L'OBSERVATORI DEL PAISATGE DE CATALUNYA - 21

L'Observador

Deu anys del Conveni europeu del paisatge. Ordenació i gestió del Paisatge a Europa

Mosaic

Resultats del Seminari Internacional Paisatge i Educació

Sessions de debat en el marc del procés de participació ciutadana del Catàleg de paisatge de les Comarques Centrals

L'Observatori del Paisatge de Catalunya és nomenat representant de la nova Taula de Coordinació Tècnica de la xarxa europea RECEP

Projecte PaHisCat

Teoria i Paisatge. Reflexions des de Mirades Interdisciplinàries

Observar les fronteres, veure el món

Nova Llei regional de paisatge de l'Emilia Romagna

La Tria de l'Observatori

PARC ENDINS: La percepció del món rural als paisatges naturals protegits

Paisatge Digital

Paisajes de Aragón

Microsite: Database of Landscape Character Assessments in England

Centre de Documentació

Di chi è il paesaggio: la partecipazione degli attori nella individuazione, valutazione e pianificazione

Paisatges en transformació: intervenció i gestió paisatgístiques

Atlas des paysages de Wallonie: les Plateaux brabançon et hesbignon

L'Agenda

Actes de gener i febrer

El paisatge a la premsa

Recull actualitzat de notícies

L'OBSERVADOR

Foto

Deu anys del Conveni europeu del paisatge. Ordenació i gestió del Paisatge a Europa

Rafael Mata Olmo
Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Madrid

Aquest any que comença es compleix el desè aniversari de l'aprovació del Conveni europeu del paisatge (CEP). El primer decenni del segle XXI ha estat en bona part per a Europa, i especialment per a l'Estat espanyol una etapa de grans canvis territorials, de conseqüències negatives per a la qualitat i els valors de molts paisatges. Des de la lògica implacable del mercat, la magnitud i celeritat d'aquests canvis, lligats en bona mesura a la urbanització, però també a processos d'intensificació i abandonament agraris, han generat en l'opinió pública la impressió que es tracta de fets inevitables, de dinàmiques incontrolables.

[ LLEGIR TOT L'ARTICLE ]

MOSAIC

Resultats del Seminari Internacional Paisatge i Educació

Foto

El Seminari Internacional Paisatge i Educació, celebrat els dies 19 i 20 de novembre a Barcelona, a l'Auditori Caixa Catalunya La Pedrera, va permetre que experts de tot Europa reflexionessin sobre la importància de l'educació del paisatge per millorar la qualitat de vida de la societat i presentessin experiències concretes sobre l'educació del paisatge en els diferents nivells de l'ensenyament reglat així com en l'educació no formal. El seminari va comptar amb uns 200 assistents provinents de Catalunya, de la resta de l'Estat espanyol i de diversos països europeus. El gran interès despertat pel Seminari va propiciar que l'Observatori del Paisatge de Catalunya decidís enregistrar les ponències en vídeo que estan disponibles en el web. A més, durant l'any 2010 els resultats del Seminari es recolliran en una publicació amb el mateix nom que formarà part de la col·lecció "Plecs de Paisatge" de l'Observatori.

Sessions de debat en el marc del procés de participació ciutadana del Catàleg de paisatge de les Comarques Centrals

Foto

En el marc de l'elaboració del Catàleg de paisatge de les Comarques Centrals, l'Observatori del Paisatge de Catalunya va organitzar tres sessions de debat dirigides a una mostra el màxim de representativa possible dels agents del paisatge i coneixedors de les Comarques Centrals. Els objectius d'aquestes sessions van ser contrastar els treballs efectuats pels equips tècnics i consensuar propostes per a l'ordenació i la gestió dels paisatges de les Comarques Centrals amb els principals agents implicats en la gestió del paisatge. Les sessions van tenir lloc a Igualada, Manresa i Vic, els dies 10, 14 i 16 de desembre, respectivament. Hi van participar 52 persones, representant de diverses entitats del territori, que havien estat convocades especialment per a l'ocasió. Atenent a la diversitat d'interessos que conflueixen en el paisatge, van prendre part en els debats des de col·legis professionals a sindicats agraris, passant per ajuntaments, consells comarcals i òrgans gestors d'espais naturals protegits. Els resultats dels tres tallers seran tinguts en compte per l'equip redactor del Catàleg de paisatge, juntament amb les propostes que es recullin a través de la consulta electrònica allotjada al web de l'Observatori del Paisatge. Durant la redacció del Catàleg de paisatge de les Comarques Centrals, ja s'han utilitzat altres eines de participació ciutadana, com ara les sessions informatives i de participació per a la població en general (juny de 2008), les entrevistes directes als principals agents implicats en la gestió del paisatge (gener, febrer i març de 2009), i, finalment, una consulta web, que romandrà activa fins a l'1 de març de 2010.

L'Observatori del Paisatge de Catalunya és nomenat representant de la nova Taula de Coordinació Tècnica de la xarxa europea RECEP

Foto

En el marc de la 6a reunió de la Comissió Executiva de la Xarxa d'Ens Locals i Regionals per a l'Aplicació del Conveni Europeu del Paisatge (RECEP), celebrada a Sevilla el 3 de desembre de 2009, es va constituir la Taula de Coordinació Tècnica de la RECEP, que tindrà la seu al Patio de Banderas de Sevilla. Aquesta oficina donarà suport tècnic i científic als projectes i a les activitats pròpies de la RECEP. En aquesta mateixa reunió es van escollir els sis ens representants en l'esmentada Taula de Coordinació Tècnica, entre els quals figura l'Observatori del Paisatge de Catalunya. Els cinc membres restants provenen de les regions de Basilicata (Itàlia), Venetto (Itàlia), Prahova (Romania), Mallorca i Västra Götaland (Suècia). Els representants tenen la funció de fer un seguiment i orientar els treballs de la Taula de Coordinació Tècnica.

Projecte PaHisCat

Foto

Els catàlegs de paisatge de Catalunya mostren l'extraordinària varietat de paisatges de Catalunya. Els 135 paisatges identificats i caracteritzats que cobreixen tot el territori català són el resultat d'una evolució històrica que n'ha conformat el caràcter i la identitat. En línia amb experiències similars endegades en altres països europeus, com per exemple el programa Historic Landscape Characterisation d'Anglaterra, l'Observatori del Paisatge de Catalunya, per encàrrec del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, va iniciar a finals de l'any 2009 una línia de recerca a través del projecte Paisatge Històric de Catalunya (PaHisCat) sobre l'evolució històrica dels paisatges de Catalunya, com a complement dels catàlegs de paisatge.El projecte PaHisCat, la direcció científica del qual va a càrrec d'investigadors de la Universitat de Lleida, persegueix una doble finalitat: d'una banda estudia els paisatges del passat per entendre'n millor la seva evolució i, de l'altra, s'orienta cap al futur, atès que ha de donar pautes que serveixin per a una millor protecció, ordenació i gestió dels paisatges de Catalunya. L'àmbit d'estudi de PaHisCat per aquest primer any se centra en les unitats de paisatge següents: Conca de Poblet, Horta de Pinyana, Terraprims i Vall Cerdana.

Teoria i Paisatge. Reflexions des de Mirades Interdisciplinàries

Foto

El pròxim dijous 25 i divendres 26 de febrer de 2010 a l'auditori Mercè Rodoreda de la Universitat Pompeu Fabra, se celebrarà el seminari internacional Teoria i Paisatge. Reflexions des de Mirades Interdisciplinàries. El seminari parteix de la concepció de paisatge com una categoria interdisciplinar, i no dins un únic marc teòric, i la seva aproximació només pot realitzar-se des d'un nou discurs fruit d'una hibridació d'enfocaments. Alguns dels grans temes que es tractaran al seminari són: el debat epistemològic entorn al concepte de paisatge i les seves aplicacions teòriques i pràctiques; la revisió i actualització dels diferents corrents de pensament entorn al concepte de paisatge; la presència inflacionista de la idea de "paisatge" i la banalització del seu contingut; i, per últim, el paisatge en el discurs artístic i en la creació contemporània. Les taules rodones constituiran el marc idoni per al debat i l'intercanvi d'idees entre els ponents i el públic assistent al seminari. Tal com està concebut, pel seu caràcter teòric i crític, va dirigit en primer lloc al públic universitari i acadèmic, però també a professionals dels camps de la gestió del patrimoni o de la creació artística.

Observar les fronteres, veure el món

Foto

Aquest és el títol d'un congrés internacional que un col·lectiu universitari vinculat a la revista Mirmanda organitza per als dies 19, 20 i 21 de març a Puigcerdà, Bellver de Cerdanya i Llívia. L'objectiu del congrés és debatre la transversalitat del concepte de frontera. Es tracta d'analitzar i debatre sobre la frontera des de diversos punts de vista (el paisatge, la identitat, l'economia, la llengua, la psicologia o la història entre d'altres) per entendre'n el significat a l'Europa del segle XXI. A més de les conferències pròpiament dites d'experts de renom provinents de Catalunya, de la resta de l'Estat espanyol, d'Europa i d'Amèrica, hi haurà una taula rodona en què tècnics i professionals debatran les principals idees sorgides per discutir-les en el marc de l'Europa actual, i també s'evocarà la visió i aplicació de les fronteres que des d'Europa s'ha projectat a la resta del món durant dècades. Com a activitats complementàries al congrés, es preveu una exhibició de pòsters de treballs de diversos autors i l'exposició de fotografia d'Ernest Abentin, que treballa la relació entre la mirada de l'artista, la natura i la frontera. Per a més informació cliqueu aquí.

Nova Llei regional de paisatge de l'Emilia Romagna

Foto

La regió Emilia Romagna ha aprovat una nova llei de protecció i valorització del paisatge (Llei regional de 30 de novembre de 2009, núm. 23) amb un doble objectiu: per una banda adaptar-se a les disposicions del Codi dels béns culturals i del paisatge i del Conveni europeu del paisatge i, per l'altra, millorar la qualitat de les ciutats, de les perifèries, de les àrees degradades i del paisatge en general. La Llei tindrà instruments que treballaran, juntament amb el Pla territorial regional, per tal que els llocs per viure, treballar i divertir-se conservin la identitat, el significat i els referents territorials, ja que aquests són la base del sentit de pertinença d'una comunitat a un territori. La llei també preveu que l'Observatori Regional de la Qualitat del Paisatge faci un seguiment de les transformacions paisatgístiques de la regió. Per a més informació podeu consultar la Llei aquí.

LA TRIA DE L'OBSERVATORI

PARC ENDINS: La percepció del món rural als paisatges naturals protegits

Estudi realitzat per la Fundació del Món Rural, sobre la relació de coexistència i compatibilitat entre les figures de protecció del territori, el món rural i les activitats agràries que l'han sustentat i el sostenen.

PAISATGE DIGITAL

Foto

Paisajes de Aragón

Aquest web és una eina per recollir i difondre informació, mitjançant enquestes, sobre la percepció i valoració dels paisatges de les comarques d'Aragó. L'objectiu és elaborar mapes dels paisatges de la comunitat autònoma d'Aragó que permetran cartografiar, caracteritzar i valorar els diferents paisatges presents en el territori.

Foto

Microsite: Database of Landscape Character Assessments in England

Base de dades creada per la Landscape Character Network amb mapes, fitxes i informació variada sobre cadascuna de les unitats de paisatge angleses, també anomenades joint character areas. Aquesta eina és un recurs per a la planificació del paisatge i les polítiques de paisatge

PUBLICACIONS D'INTERÈS

Foto

Di chi è il paesaggio: la partecipazione degli attori nella individuazione, valutazione e pianificazione

Castiglioni, Benedetta, De Marchi, Massimo. Padova: Cleup, 2009. ISBN: 978-88-6129-420-2.

El llibre recull les conferències dels experts internacionals que van participar en el seminari homònim celebrat l'any 2007 a Pàdua. En aquesta publicació es comparen experiències a nivell europeu sobre la relació entre paisatge i societat des de l'òptica de la participació.

Foto

Paisatges en transformació: intervenció i gestió paisatgístiques

Llop, Carles (coord.). Barcelona: Diputació de Barcelona, 2009. ISBN: 978-84-9803-229-1.

La publicació aplega articles i treballs que subratllen la necessitat d'una gestió i una intervenció amb criteris paisatgístics en els entorns més sotmesos a transformacions i en els més propers a la major part de la ciutadania. Alhora recull experiències i projectes paisatgístics que aposten per la qualitat i la sostenibilitat ambiental, econòmica i social.

Foto

Atlas des paysages de Wallonie: les Plateaux brabançon et hesbignon

Godart, Marie-Françoise; Feltz, Claude (dir.). Namur: Conférence Permanente du Développement Territorial, 2009. ISBN: 978-2-8056-0007-4.

Aquest és el segon volum de l'atles dels paisatges de la Wallonie, un document concebut com una eina de coneixement, sensibilització i gestió del paisatge. Pensat per a un públic ampli, des del ciutadà curiós o l'enamorat de la seva regió fins als responsables polítics o als agents socials. Disponible a text complet aquí.

Les publicacions es poden consultar al centre de documentació de l'Observatori del Paisatge.

L'AGENDA

EL PAISATGE A LA PREMSA

Observatori del PaisatgeNota: Aquest butlletí és una iniciativa de l'Observatori del Paisatge. Si desitgeu subscriure-us-hi i rebre'l per correu electrònic premeu aquí.

© 2019 Observatori del Paisatge / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64
http://www.catpaisatge.net / observatori@catpaisatge.net