Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 
Inici > Activitat > Catàlegs de paisatge > Procediment d'elaboració

ACTIVITAT DE L'OBSERVATORI

Catàlegs de paisatge

Procediment d'elaboració dels catàlegs

El procediment per a l’elaboració dels catàlegs de paisatge és el següent:

Identificació i caracterització 01
És la primera fase del procés d'elaboració dels catàlegs, en què s'identifiquen les àrees del territori que tenen un caràcter semblant (prenent com a base l'estudi dels elements naturals, culturals i visuals que configuren el paisatge, així com els més perceptuals i simbòlics que també el defineixen), es classifiquen les àrees identificades -que prenen el nom d'unitats de paisatge-, es cartografien i se'n descriu el caràcter, tot inventariant de manera com més exhaustiva millor els valors paisatgístics de cada unitat de paisatge -recollint els valors atribuïts per a la població- i descrivint la dinàmica general del paisatge i els factors naturals i socioeconòmics que han intervingut -i intervenen- en la seva evolució i transformació. Aquesta fase també analitza la possible evolució futura del paisatge bo i considerant les dinàmiques naturals del medi, així com les tendències socioeconòmiques, la legislació vigent o la implementació de les polítiques territorials, urbanístiques i sectorials actuals.
Avaluació del paisatge 02
El segon pas, d'avaluació, consisteix a estudiar les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats per protegir, gestionar i ordenar el paisatge, en clau de sostenibilitat.
Definició dels objectius de qualitat paisatgística 03
És la plasmació per part de les administracions públiques de les aspiracions de la col·lectivitat pel que fa a les característiques paisatgístiques del seu entorn, després de conèixer-ne l'estat, els valors i els riscos, tant per a l'àmbit territorial com per a cada unitat de paisatge. En la definició dels objectius de qualitat, la participació dels agents implicats en les transformacions que tenen lloc en el paisatge i en el seu ús pren un paper rellevant.
Establiment de mesures i propostes d’actuació 04
Una vegada formulats els objectius de qualitat paisatgística, aquesta fase proposa, per a cada unitat de paisatge o paisatge d'atenció especial, els criteris i propostes d'actuació que caldria integrar en els plans territorials parcials que elabora el Departament de Territori i Sostenibilitat així com els criteris i les accions específiques que caldria endegar des de les administracions per tal d'assolir els objectius de qualitat concretats en el pas anterior.

1. Identificació i caracterització del paisatge

Següent pas
Fletxa de relació

PARTICIPACIÓ

2. Avaluació del paisatge

Següent pas
Fletxa de relació

PARTICIPACIÓ

3. Definició dels objectius de qualitat paisatgística

Següent pas
Fletxa de relació

PARTICIPACIÓ

4. Establiment de criteris i mesures

Fletxa de relació

PARTICIPACIÓ

Procediment d'elaboració dels catàlegs de paisatge

Per dur a terme els catàlegs de paisatge, l’Observatori del Paisatge estabeix convenis amb grups de recerca de les universitats catalanes, els quals conformen equips de treball interdisciplinaris formats per especialistes en els àmbits de l’anàlisi del paisatge, la participació i comunicació, o la planificació.

L’Observatori del Paisatge coordina i supervisa el desenvolupament dels treballs i té una implicació especial en la definició dels objectius de qualitat paisatgística.

 

© 2005/2024 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net