Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 

ACTIVITAT DE L'OBSERVATORI

Catàlegs de paisatge

Funcions territorials dels catàlegs

Els catàlegs de paisatge orienten la integració del paisatge en els instruments d’ordenació territorial a Catalunya a diferents escales, des dels plans territorials parcials fins al planejament urbanístic, tot passant pels plans directors territorials i els urbanístics.

Utilitat dels plans territorials parcials

Segons determina la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge, la classificació i caracterització dels paisatges, així com els objectius de qualitat associats a cadascun, seran incorporats amb caràcter normatiu com a normes, directrius i recomanacions del paisatge als set plans territorials parcials que elabora el Departament de Territori i Sostenibilitat i als plans directors territorials que el Departament consideri oportuns, prèvia consulta pública.

Utilitat del planejament urbanístic

Seran els mateixos plans territorials parcials i, depenent de cada cas, també els plans directors territorials, els que determinaran en quins supòsits les directrius del paisatge seran d’aplicació directa, d’incorporació obligatòria en la modificació i revisió del planejament urbanístic, o bé quan constituiran únicament recomanacions per al planejament urbanístic i per a altres plans o programes de naturalesa sectorial amb afecció en el paisatge. Des del punt de vista del planejament urbanístic, a més, els catàlegs de paisatge es conceben com a eines de gran utilitat per a tècnics d'urbanisme i per als representants de les comissions territorials d'urbanisme, ja que es doten de directrius i recomanacions en clau paisatgística molt útils per al desenvolupament de determinats projectes.

 

© 2005/2024 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net