Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 

ACTIVITAT DE L'OBSERVATORI

Catàlegs de paisatge

Continguts dels catàlegs de paisatge

L’article 11 de la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge estableix quins han de ser els continguts mínims que hauran d’incorporar els set catàlegs de paisatge:

 • L’inventari dels valors paisatgístics presents a la seva àrea.
 • L’enumeració de les activitats i processos que incideixen o han incidit de manera més notòria en la configuració actual del paisatge.
 • L’assenyalament dels principals recorreguts i espais des dels quals es percep el paisatge.
 • La delimitació de les unitats de paisatge, enteses com a àrees estructuralment, funcionalment i/o visualment coherents sobre les quals pot recaure un règim diferenciat de protecció, gestió o ordenació en els termes que s’estableixen a l’article 6.
 • La definició dels objectius de qualitat paisatgística per a cada unitat de paisatge. Aquests objectius han d’expressar les aspiracions de la col·lectivitat pel que fa a les característiques paisatgístiques del seu entorn.
 • La proposta de mesures i accions necessàries per assolir els objectius de qualitat paisatgística.

Aquests sis punts es desenvolupen a través dels materials següents:

Memòria escrita
Document tècnic que l’Observatori del Paisatge lliura al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
[Contingut de la memòria escrita]
Mapes
Els mapes que s’elaboren són:
 • Mapa d’unitats de paisatge i de paisatges d'atenció especial
 • Mapes de visibilitats i intervisibilitats dels principals punts i recorreguts d'observació del paisatge
 • Mapa dels valors ecològics del paisatge
 • Mapa dels valors estètics del paisatge
 • Mapa dels valors històrics
 • Mapa dels valors productius
 • Mapa dels valors socials
 • Mapa dels valors religiosos i espirituals
 • Mapa dels valors simbòlics i identitaris
 • Mapes de dinàmiques en el paisatge
 • Mapes d’objectius de qualitat paisatgística
Inventari d'agents del paisatge
Base de dades amb informació actualitzable i consultable sobre els principals agents (administracions, col·lectius, universitats, etc.) implicats en la protecció, gestió i ordenació del paisatge a Catalunya.
Arxiu fotogràfic
Base de dades amb totes les fotografies realitzades durant el procés d’elaboració del Catàleg de paisatge, degudament classificades per unitats de paisatge, així com altres criteris. Les fotografies passaran a ser propietat de l’Observatori del Paisatge per conformar l’Arxiu fotogràfic dels paisatges de Catalunya

Tot el contingut dels catàlegs de paisatge està disponible en aquest web, a l'apartat Estat de desenvolupament, un cop el Departament de Territori i Sostenibilitat en fa l'aprovació inicial i els sotmet a informació pública. Actualment, ja podeu accedir al contingut dels catàlegs següents:

Nota: “Article 6. Tipologia d'actuacions sobre el paisatge / 6.1. Les actuacions públiques que s'executin sobre el paisatge han d'anar dirigides a protegir-lo, gestionar-lo i ordenar-lo. / 6.2. Són actuacions de protecció del paisatge les dirigides a la conservació i el manteniment dels aspectes significatius o característics d'un paisatge, justificades pels valors d'aquest, que provenen de la configuració natural o de la intervenció humana. / 6.3. Són actuacions de gestió del paisatge les dirigides a guiar i harmonitzar les transformacions induïdes pels processos socials, econòmics i ambientals. / 6.4. Són actuacions d'ordenació del paisatge les que presenten un caràcter prospectiu particularment accentuat i tenen per objectiu mantenir, restaurar, millorar, modificar o regenerar paisatges.”

 

© 2005/2024 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net