Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ

Glossari

Diccionari de termes relacionats amb la planificació i gestió del paisatge. Els termes han estat definits per l’Observatori del Paisatge així com per altres fonts, entre elles la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge o el Conveni europeu del paisatge.

[ Obrir-los tots | Tancar-los tots ]

Agent del paisatge
Individu o entitat pública o privada interessats en el paisatge, que en fan ús o que tenen competències en la seva gestió.
Font: Observatori del Paisatge
Avaluació del paisatge
Procés dirigit a conèixer l'estat, la dinàmica i les tendències del paisatge, a l'anàlisi dels resultats obtinguts i a l'emissió dels judicis pertinents.
Font: Observatori del Paisatge de Catalunya
Banalització del paisatge
Procés a través del qual el paisatge perd la seva originalitat o interès natural, cultural o simbòlic.
Font: Observatori del Paisatge
Caràcter del paisatge
Conjunt d'elements clarament recognoscibles que contribueixen a fer un paisatge diferent d'un altre, i no pas millor o pitjor.
Font: The Countryside Agency / Scotish Natural Heritage
Característica del paisatge
Element o combinacions d’elements del paisatge que contribueixen a distingir-ne el caràcter.
Font: The Countryside Agency / Scotish Natural Heritage
Carta del paisatge
Instrument de concertació d'estratègies entre els agents públics i els privats, aplicables a escala local, supramunicipal o comarcal, per tal de dur a terme actuacions de protecció, gestió i ordenació del paisatge, que tinguin per objectiu mantenir-ne els seus valors.
Font: Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge
Catàleg de paisatge
Documents de caràcter descriptiu i prospectiu, aplicables als àmbits territorials, que determinen la tipologia dels paisatges de Catalunya, n'identifiquen els valors i estat de conservació i proposen els objectius de qualitat que han de complir.
Font: Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge
Comunicació en el paisatge
Transmissió de significats culturals en relació amb un o més paisatges a través dels mitjans i les tecnologies d'informació.
Font: Observatori del Paisatge
Coneixement del paisatge
Grau de formació i reconeixement del paisatge que té i experimenta una població determinada.
Font: Observatori del Paisatge
Conservació del paisatge
Ús i gestió del paisatge compatible amb el manteniment dels seus valors ambientals, culturals, visuals i perceptius, en benefici de la societat i de les generacions futures.
Font: Observatori del Paisatge
Contextualització
Estratègia d'integració paisatgística basada en l'establiment d'una continuïtat entre els elements preexistents i els nous mitjançant la referència a pautes tipològiques, volumètriques, escalars, cromàtiques, etc.
Font: Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.
Creació de paisatge
Intervenció sobre una porció del territori amb l'objectiu de millorar-ne les condicions paisatgístiques i de crear un nou imaginari en el supòsit que el propi original s'hagi perdut o banalitzat.
Font: Observatori del Paisatge
Criteri paisatgístic
Opinió a través de la qual s'emeten judicis o es prenen decisions sobre la protecció, gestió i ordenació del paisatge.
Font: Observatori del Paisatge
Dinàmiques del paisatge
Activitats i processos naturals i humans que incideixen en la configuració del paisatge actual.
Font: Observatori del Paisatge
Directrius de paisatge
Determinacions que, basant-se en els catàlegs de paisatge, precisen i incorporen normativament les propostes d'objectius de qualitat paisatgística en els plans territorials parcials o en els plans directors territorials.
Font: Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge
Diversitat paisatgística
Riquesa en configuracions i caràcters paisatgístics, ja sigui a través d'elements o de paisatges en el seu conjunt.
Font: Observatori del Paisatge
Educació en paisatge
Iniciatives de formació i ensenyament amb l'objecte de fomentar el coneixement del paisatge i la sensibilitat envers la importància dels seus valors i la seva qualitat.
Font: Observatori del Paisatge
Element del paisatge
Component individual que conforma paisatge.
Font: The Countryside Agency / Scotish Natural Heritage
Estat del paisatge
Conjunt de característiques naturals, culturals i simbòliques en que es troba o es mostra un determinat paisatge.
Font: Observatori del Paisatge
Estudi d'impacte i integració paisatgística
Document tècnic destinat a considerar les conseqüències que té sobre el paisatge l'execució d'actuacions, projectes d'obres o activitats i a exposar els criteris adoptats per a la seva integració.
Font: Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d'impacte i integració paisatgística
Evolució del paisatge
Procés gradual de canvi d'un paisatge d'un estat a un altre.
Font: Observatori del Paisatge
Fons per la protecció, gestió i ordenació del paisatge
Instrument financer de la Generalitat de Catalunya amb la finalitat de destinar-lo a les actuacions de millora i conservació del paisatge, adreçades a ens públics, entitats privades i persones físiques i jurídiques que actuïn amb aquests objectius.
Font: Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge
Fragilitat d'un paisatge
Susceptibilitat d'un paisatge al deteriorament dels seus valors naturals, culturals, visuals i perceptius.
Font: Observatori del Paisatge
Fragmentació paisatgística
Resultat d'un procés de trencament i esmicolament de la continuïtat d'un paisatge i la seva coherència.
Font: Observatori del Paisatge
Gestió dels paisatges
Actuacions dirigides a guiar i harmonitzar les transformacions induïdes pels processos socials, econòmics i ambientals.
Font: Conveni europeu del paisatge
Impacte paisatgístic
Pertorbació en el paisatge provocada per un fenomen natural o per l'activitat humana.
Font: Observatori del Paisatge
Indicador de paisatge
Element quantitatiu o qualitatiu que permet conèixer i fer un seguiment periòdic de l'evolució i l'estat dels paisatges, la satisfacció de la població amb el seu paisatge, així com l'efectivitat de les iniciatives públiques i privades en la seva millora.
Font: Observatori del Paisatge
Informació pública
Acte mitjançant el qual, en un període de temps especificat, l'administració exposa al públic un projecte o pla i recull informació i suggeriments sobre el seu desenvolupament.
Font: Termcat
Informe d'impacte i integració paisatgística
Exposició escrita que té per objecte avaluar la idoneïtat i suficiència dels criteris o les mesures adoptades en els estudis d'impacte i integració paisatgística per integrar en el paisatge les actuacions, usos, obres o activitats a realitzar.
Font: Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d'impacte i integració paisatgística
Mesura d'integració paisatgística
Acció encaminada a disminuir l'impacte paisatgístic d'un projecte d'obra o infraestructura.
Font: Observatori del Paisatge
Millora del paisatge
Evolució del paisatge cap a un millor estat.
Font: Observatori del Paisatge
Mimetització
Estratègia d'integració paisatgística que consisteix a confondre els elements propis del projecte amb els elements preexistents.
Font: Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya
Mosaic paisatgístic
Conjunt format pels diversos usos del sòl que conformen un determinat territori.
Font: Observatori del Paisatge
Naturalització
Estratègia d'integració paisatgística basada en la recuperació de la imatge de naturalitat dels llocs tot restablint l'equilibri ecològic.
Font: Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya
Objectiu de qualitat paisatgística
Plasmació per part de les administracions públiques de les aspiracions de la col·lectivitat pel que fa a les característiques paisatgístiques del seu entorn.
Font: Conveni europeu del paisatge
Ocultació
Estratègia d'integració paisatgística que consisteix a amagar totalment o parcialment la visió de certs elements, que es consideren poc desitjables des de certs punts de vista.
Font: Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya
Ordenació dels paisatges
Accions que tenen un caràcter prospectiu particularment afirmat destinades a la valoració, la restauració o la creació de paisatges.
Font: Conveni europeu del paisatge
Paisatge
Àrea, tal com la percep la població, el caràcter de la qual és resultat de la interacció de factors naturals i/o humans.
Font: Conveni europeu del paisatge
Paisatge d'atenció especial
Sector de paisatge amb una determinada heterogeneïtat, complexitat o singularitat des d'un punt de vista paisatgístic que requereix de directrius i criteris específics per poder ser protegit, gestionat i ordenat.
Font: Observatori del Paisatge
Patrimoni cultural intangible
Usos, representacions, expressions, coneixements i tècniques -juntament amb els instruments, objectes, artefactes i espais culturals que els són inherents- que les comunitats, els grups i en determinades ocasions els individus reconeguin com a part integrant del seu patrimoni cultural. Aquest patrimoni cultural immaterial, que es transmet de generació en generació, és recreat constantment per les comunitats i grups en funció del seu entorn, la seva interacció amb la natura i la seva història, els infon un sentiment d’identitat i continuïtat i contruibueix d’aquesta manera a promoure el respecte de la diversitat cultural i la creativitat humana.
Font: Conveni de la UNESCO per la salvaguarda del patrimoni cultural intangible
Percepció del paisatge
Apreciació per part d'un individu o col·lectiu dels valors d'un paisatge, així com del seu estat de conservació.
Font: Observatori del Paisatge
Política del paisatge
Formulació que les administracions públiques competents fan dels principis generals, les estratègies i les orientacions que permeten l’adopció de mesures particulars destinades a la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge.
Font: Conveni europeu del paisatge
Preservació del paisatge
Mecanismes adreçats a salvaguardar els valors ambientals, culturals, visuals i perceptius d'un paisatge del seu deteriorament o pèrdua.
Font: Observatori del Paisatge
Protecció dels paisatges
Accions destinades a conservar i mantenir els trets destacats o característics d’un paisatge, justificats pel seu valor patrimonial, ambiental i econòmic, que provenen de la seva configuració natural i/o de la intervenció humana.
Font: Conveni europeu del paisatge
Recuperació del paisatge
Mecanismes adreçats a deturar la degradació o desaparició d'un element o conjunt d'elements d'un paisatge i restituir-los en les seves condicions originals, tot assegurant la seva pervivència en el futur.
Font: Observatori del Paisatge
Restauració paisatgística
Conjunt d’operacions que tenen per finalitat que la percepció visual d’un espai sigui similar o evolutivament concordant a la que componia abans de ser alterat per una activitat humana.
Font: Termcat
Satisfacció paisatgística
Expressió del grau d'acontentament o descontentament de la població que viu en un determinat àmbit territorial amb el seu paisatge, provocat per diversos factors.
Font: Observatori del Paisatge
Singularització
Estratègia d'integració paisatgística basada en l'establiment de noves relacions amb els elements del paisatge a partir del protagonisme atorgat a la presència d'un nou element.
Font: Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya
Sociabilitat paisatgística
Quantitat i diversitat de relacions socials en el seu sentit ampli vinculades al paisatge i generades pel paisatge en un context socioespacial i temporal determinat.
Font: Observatori del Paisatge
Transformació del paisatge
Canvi en les característiques naturals o culturals del paisatge tendent a la modificació dels seus valors o de la seva aparença.
Font: Observatori del Paisatge
Unitat de paisatge
Porció del territori caracteritzada per una combinació específica de components paisatgístics de naturalesa ambiental, cultural, perceptiva i simbòlica, així com de dinàmiques clarament recognoscibles que li confereixen una idiosincràsia diferenciada de la resta del territori.
Font: Observatori del paisatge
Valor espiritual del paisatge
Element del paisatge o paisatges en el seu conjunt relacionats amb pràctiques i creences religioses i espirituals.
Font: Observatori del Paisatge
Valor estètic del paisatge
Capacitat que té un paisatge per transmetre un determinat sentiment de bellesa, en funció del significat i l'apreciació cultural que ha adquirit al llarg de la història, així com del valor intrínsec en funció dels colors, la diversitat, la forma, les proporcions, l'escala, la textura i la unitat dels elements que conformen el paisatge.
Font: Observatori del Paisatge
Valor històric del paisatge
Vestigi –tangible o intangible- d'activitat humana de rellevància present al paisatge.
Font: Observatori del Paisatge
Valor identitari del paisatge
Element del paisatge o paisatges en el seu conjunt amb una gran càrrega simbòlica o identitària per a la població local per establir-hi relacions de pertinença o expressions d'identificació.
Font: Observatori del Paisatge
Valor productiu del paisatge
Capacitat d'un paisatge per proporcionar beneficis econòmics, convertint els seus elements en recursos.
Font: Observatori del Paisatge
Valor social del paisatge
Relatiu a l'ús que fa un individu o col·lectiu del paisatge amb un interès per a la col·lectivitat.
Font: Observatori del Paisatge
Valorització del paisatge
El fet de posar en valor els aspectes ambientals, culturals, visuals i perceptius del paisatge.
Font: Observatori del Paisatge
 

© 2005/2023 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net