Dossier
Paisatges Industrials

Presentació

La revolució industrial va significar a partir del s. XVIII a Europa l'inici de grans canvis en els paisatges preexistents, que amb prou feines s'havien modificat des de les transformacions pròpies de l'edat mitjana. En aquest procés de canvi, van sorgir noves i, en alguns casos, majestuoses àrees fabrils, es van obrir vies de comunicació, van néixer centres de població associats al treball obrer, les ciutats es van expandir de manera notable com a conseqüència dels fluxos migratoris i van aparèixer centres residencials i de descans de la nova burgesia industrial. Lligats estretament a aquests paisatges nous, van aparèixer infraestructures no pròpiament productives com els ports, els ferrocarrils o els canals.

Els paisatges industrials (sense ús o rehabilitats per a funcions i usos vinculats sobretot al sector terciari) constitueixen un ric llegat col·lectiu de gran valor històric, estètic, simbòlic i identitari, a més de representar una magnífica oportunitat per aprendre de la història mitjançant el paisatge.

foto_pres.jpg

El present dossier, doncs, té els següents objectius:

  1. Difondre l'existència dels paisatges industrials i la seva diversitat, amb especial incidència en els de Catalunya.
  2. Difondre les iniciatives, entitats i treballs sobre els paisatges industrials.
  3. Recollir, classificar, ordenar i fer disponible al públic la principal informació sobre els paisatges industrials al món disponible a Internet, incloses les entitats i institucions relacionades amb la matèria.
  4. Esdevenir un espai de referència sobre el tema dels paisatges industrials per a persones especialitzades i per al públic en general.

D'acord amb aquests objectius, el dossier està format per sis seccions diferents: una primera d'informació general que dóna una àmplia perspectiva de l'estat del paisatge i el patrimoni industrials arreu del món; una altra dedicada a entitats i organismes que treballen en aquest àmbit; una tercera que aplega museus creats a l'entorn d'antic patrimoni industrial i parcs arqueològics industrials; la quarta, que recull itineraris per paisatges i complexos industrials d'arreu del món; la cinquena, que destaca iniciatives adreçades a difondre i recuperar el patrimoni industrial, i, finalment, un recull d'articles relacionats amb la temàtica dels paisatges i el patrimoni industrials.

foto_pres2.jpg

És necessari fer dues consideracions respecte al contingut del dossier. D'una banda, el terme patrimoni industrial s'aplica tant a mostres concretes d'arquitectura industrial com a estructures o complexos industrials, així com a paisatges industrials. El dossier ha primat aquells webs que relacionen els elements industrials amb la construcció i la gestió d'un paisatge, és a dir, els paisatges industrials, tot descartant, en la mesura del possible, altres webs més centrats en la descripció o la recuperació de peces industrials o elements arquitectònics aïllats. D'altra banda, el dossier se centra en els webs sobre paisatges industrials creats durant la revolució industrial, ometent, tret d'alguna excepció, els paisatges industrials originats en èpoques més recents, com ara polígons industrials, o els protoindustrials, com ara salines o explotacions mineres anteriors a la revolució industrial.

Cal fer notar que només s'han inclòs els projectes, les institucions, els centres i les iniciatives que tenen un web actiu. Malauradament, aquest criteri exclou de manera inevitable altra informació sobre el tema dels paisatges industrials de gran interès, però que no és consultable per Internet.

L'Observatori del Paisatge agrairia a qualsevol persona que consulti aquest dossier que li fes arribar els suggeriments que cregui oportuns. Aquesta és la millor manera de completar una informació que no aspira a ser exhaustiva.

Aquest dossier s'ha elaborat amb la col·laboració de l'empresa U50mil, Planejament territorial S.C.P.