Dossier
Arbres monumentals i singulars

Presentació

Els boscos i arbredes són determinants en la composició del paisatge i contribueixen a la percepció quotidiana del nostre entorn. La presència o absència d'arbres i la seva tipologia, entre d'altres factors, qualifiquen els paisatges. Alguns exemplars, per les seves característiques, esdevenen un referent cultural i patrimonial d'un territori.

foto_pres1.jpg

Repartits per tot el territori podem trobar arbres que s'han incorporat al nostre patrimoni paisatgístic col·lectiu. Normalment es tracta d'arbres de grans dimensions o de bellesa o edat extraordinàries i que se solen conèixer amb un nom propi. Molts d'aquests arbres, a més, formen part de la història i de les tradicions populars per haver estat protagonistes de fets històrics, contes o llegendes locals. Alguns han assolit categoria de símbol, en convertir-se en aglutinadors d'identitats representant un país, una comunitat o una ideologia. La seva personalització arriba a ser font d'inspiració artística en obres literàries, pictòriques o esculturals. Aquests arbres, denominats monumentals i singulars, ajuden també a percebre una altra de les dimensions del paisatge: la perspectiva temporal.

foto_pres2.jpg

Els arbres monumentals i singulars que es poden contemplar en el territori són, malauradament, menys dels desitjats. El creixement urbanístic dels pobles i ciutats, l'ampliació i construcció de noves infraestructures, o les transformacions en la gestió del món rural, no sempre han estat prou respectuosos amb aquests exemplars, que esdevenen vertaders símbols del territori. En unes ocasions perquè impedeixen els processos esmentats abans i, en d'altres, perquè les seves arrels aixequen paviments o perquè el seu brancatge deteriora teulades i façanes; el cas és que molts exemplars han patit podes excessives o tales poc abans del seu reconeixement.

L'acció humana, però, no ha estat l'única responsable de la desaparició d'alguns exemplars coneguts. El cicle vital de la natura també marca els seus ritmes, de manera que temporals d'aigua i vent, o malalties i atacs parasitaris fulminants són altres factors responsables que desapareguin.

Cal tenir molt present que accions i decisions que ara prenem sobre cert arbrat notable condicionaran el futur dels nous arbres singulars i monumentals de les generacions futures. En aquest sentit, els objectius que es proposa el dossier sobre arbres monumentals i singulars són:

  1. Difondre, en primer lloc, els arbres monumentals i singulars de Catalunya inclosos en webs actius.
  2. Recollir, classificar, ordenar i fer disponible la principal informació sobre arbres monumentals i singulars del món disponible a Internet, incloses les entitats, institucions i normativa relacionada amb la matèria.
  3. Esdevenir un espai de referència sobre la temàtica dels arbres monumentals i singulars per a persones especialitzades i per al públic en general interessat.

Cal fer notar que només s'han inclòs les institucions, centres i iniciatives que tenen un web actiu. Malauradament, aquest criteri exclou de manera inevitable altra informació sobre arbres monumentals i singulars de gran interès, però que no disposen de web.

L'Observatori del Paisatge agrairia a qualsevol persona que consulti aquest dossier que fes arribar els suggeriments que cregui oportuns. Aquesta és la millor manera de completar una informació que no aspira a ser exhaustiva.