Web del Observatorio del Paisaje

Informació a la premsa

REGRESAR

26 de Junio de 2017

Urbanisme facilita usos alternatius provisionals en solars buits, per minimitzar el seu impacte

El regidor Rafa Simó explica que la nova ordenança de Policia de l'Edificació permet habilitar terrasses, pàrquings o espais esportius desmuntables en solars vacants

Vilaweb - [Crónica]

Aquest cap de setmana han entrat en vigor a Castelló les noves ordenances de Policia de l’Edificació, que regulen aspectes urbanístics bàsics. El regidor d’Ordenació del Territori de l’Ajuntament de Castelló, Rafa Simó, ha explicat que aquestes ordenances, que s’articulen en 12 capítols, “tracten de forma senzilla aspectes conceptuals, dimensionals o estètics que serveixen de complement i aclariment a l’articulat de les Normes Urbanístiques Transitòries d’Urgència que regeixen l’urbanisme a Castelló per la suspensió del Pla General”.En aquest sentit es regulen, aclareixen o especifiquen conceptes com les dimensions de les parcel·les mínimes edificables, barrat de parcel·les i solars, mesurament d’altures, mesurament de l’edificabilitat, característiques dels vols en el casc antic; regulació d’entreplantes, àtics, i planta sota coberta; regulació dels aparcaments i condicions dels solars exempts de dotació d’aparcament; regulació d’anuncis, rètols, ximeneres de ventilació, tancament de terrasses, instal·lacions d’aire condicionat; condicions d’estètica en diferents zones, especialment referent al casc antic o la compatibilitat d’usos en diferents zones.El regidor Rafa Simó ha subratllat que aquestes noves ordenances de Policia de l’Edificació aborden aspectes rellevants de l’actualitat urbanística de Castelló, com és el cas dels solars vacants a causa de la crisi del sector de la construcció. Simó ha detallat que a aquests solars buits “se’ls atorga una possibilitat d’usos alternatius provisionals, dins dels permesos per la zonificació urbanística, amb la finalitat de mantenir l’activitat, i evitar els efectes negatius que representa la seua presència urbana”. Com a exemple d’usos alternatius ha citat la possibilitat de situar terrasses, aparcaments o zones esportives sempre amb la característica de provisionalitat.Així, l’article 11.1 assenyala que a fi d’adequar-se a les circumstàncies actuals de nous usos, solars vacants, etcètera, planteja en el seu primer punt que en “les zones d’ús global característic residencial i/o terciari seran compatibles, en tots els seus tipus, els usos d’equipament públic següents: assistencial benèfic, esportiu, docent, sanitari, sociocultural i serveis administratius”.Aquest capítol 11 relatiu als usos permesos en cada ordenança particular, també actualitza conceptes com el d’amenització musical, adaptant-ho a la normativa autonòmica i permetent l’ús de fil musical en els locals sense necessitat que obtinguen una llicència de local amb música.D’altra banda en el capítol 12 es defineixen les obres de mera conservació o manteniment i les característiques que s’han de donar per a les possibles autoritzacions d’obres de conservació en edificacions fora d’ordenació.També es proposa la creació d’una comissió tècnica amb capacitat d’estudi, anàlisi i proposta, per als casos en què se susciten dubtes raonables sobre el sentit d’aplicació de la normativa vigent a un cas concret, a la vista dels perjudicis o resultat material incoherent que propiciaria la mateixa. Aquesta comissió s’extingirà amb l’aprovació definitiva del Pla General.Aquestes ordenances de Policia de l’Edificació s’inscriuen en la regulació que assenyala l’article 35.3 de la Llei d’Ordenació del Territori Urbanisme i Paisatge com aquelles que regulen els aspectes morfològics i ornamentals de les construccions i, en general, aquelles condicions de les obres d’edificació que no siguen definitòries de l’edificabilitat o la destinació del sòl.


© 2023 Observatorio del Paisaje de Cataluña | Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net