Ordenança de paisatge de Vic

Documentació:

http://www.catpaisatge.net/docs/ordenansa_paisatge_vic.pdf

País/regió:

Catalunya

Any:

2019

Escala d'aplicació:

Municipal

Descripció:

Aquesta ordenança té per objecte establir la regulació específica de les condicions d’adaptació al paisatge a les quals s’han d’ajustar les diferents actuacions per a garantir una correcta integració paisatgística al seu entorn. En aquest sentit, desenvolupa diferents aspectes en matèria de paisatge, amb la finalitat de vetllar per la coherència de totes les actuacions en matèria de paisatge així com definir el marc legal adequat perquè es puguin desenvolupar aquelles accions amb incidència directa sobre la identitat paisatgística de la ciutat, integrant en un únic document tots aquells temes relacionats amb l’ordenació del paisatge així com la regulació dels seus usos.

Font de finançament:

Pública

Agents impulsors:

Ajuntament de Vic

TORNAR

 

© 2022 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net