Ordenança municipal dels usos del paisatge i de publicitat de Granollers

Documentació:

http://www.catpaisatge.net/docs/OM_usos_paisatge_publicitat.pdf

País/regió:

Catalunya

Any:

2015

Escala d'aplicació:

Municipal

Descripció:

L'ordenança municipal dels usos del paisatge i de publicitat de Granollers té com a finalitat regular els usos i activitats que tenen afectació sobre les diverses tipologies i elements paisatgístics, les visuals i fons escènics i els seus valors, per tal de fer un ús sostenible del paisatge, gestionar-lo i preservar-ne els seus trets més destacats. L'ordenança regula aspectes generals com la carta de colors, l'il·luminació d'edificis, o altres aspectes del paisatge urbà com les mitgeres; també regula els usos del paisatge periurbà, els paisatges de polígons d'activitat econòmica, o la publicitat. L'Ordenança té com a objectius específics configurar el concepte de paisatge com un bé públic i col·lectiu, i generar els recursos necessaris per a la seva protecció, manteniment i millora; crear una cultura del manteniment del patrimoni, que fomenti la protecció, la conservació, la valoració, la difusió i la defensa dels valors estètics, ecològics, arqueològics, arquitectònics, històrics, socials i dels elements d'interès; afavorir i impulsar la participació de la ciutadania en la responsabilitat del manteniment i recuperació del paisatge, i establir les condicions generals que han de complir els diferents elements que formen part del paisatge.

Font de finançament:

Pública

Agents impulsors:

Ajuntament de Granollers

TORNAR

 

© 2022 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net