Guia-model d'ordenança del paisatge de l'Alt Penedès. Proposta de regulació municipal del paisatge rural i periurbà

Documentació:

http://www.catpaisatge.net/fitxers/cartes/ordenances_Alt_Penedes.pdf

País/regió:

Catalunya

Any:

2010

Escala d'aplicació:

Supramunicipal

Descripció:

La Guia-model d'ordenança municipal reguladora del paisatge rural i periurbà és un instrument que, en el marc de la Carta del paisatge de l'Alt Penedès signada l'any 2004, el Consell Comarcal de l'Alt Penedès ofereix a títol orientatiu a tots aquells ajuntaments de la comarca interessats a establir una normativa paisatgística. El model d'ordenança té la finalitat de regular paisatgísticament els espais i les edificacions d'usos agraris i paisatges vitivinícoles; espais i urbanitzacions forestals; espais industrials, comercials i de serveis i sectors d'activitat econòmica; xarxes de comunicació vial; infraestructures de serveis; activitats extractives, i la xarxa fluvial, amb l'objectiu de millorar-ne la integració i la qualitat. Els ajuntaments que hi estan interessats poden adaptar el model d'ordenança a la seva realitat paisatgística i normativa, i un cop aprovada serà vinculant i de compliment obligat. Per altra banda, el recull de criteris de la Guia-model d'ordenança també s'utilitza per fer incorporacions puntuals en el planejament urbanístic dels municipis i resoldre problemàtiques concretes.

Font de finançament:

Pública

Agents impulsors:

Consell Comarcal de l'Alt Penedès

TORNAR

 

© 2022 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net