INSTRUMENTS:

Cartes del paisatge

Les cartes del paisatge són instruments de concertació d'acords entre agents d'un territori per tal de promoure accions i estratègies de millora i valoració del paisatge. Les cartes poden ser impulsades per la Generalitat de Catalunya, per les administracions locals (consells comarcals, mancomunitats, municipis) i/o per entitats i compten amb el seguiment de l'Observatori del Paisatge, que vetlla perquè siguin coherents amb el catàleg de paisatge del seu àmbit d'actuació.

 

Continguts de les cartes de paisatge

El Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d'impacte i integració paisatgística, estableix quins han de ser els continguts de les cartes del paisatge:

  • La diagnosi de les dinàmiques del paisatge.
  • La definició d'objectius de qualitat paisatgística a assolir dins l'àmbit territorial que abasta la carta del paisatge. Aquests objectius han de ser coherents amb els objectius de qualitat establerts per a cadascuna de les unitats de paisatge definides en els catàlegs corresponents de paisatge.
  • Elaboració d'un programa de gestió en el que es concretin les accions específiques que han d'emprendre els diversos agents, i en el qual ha de quedar garantida la participació ciutadana.

Tal i com estableix el mateix Decret, el contingut de les cartes del paisatge ha de tenir en compte el que estableixen els catàlegs de paisatge que incideixen en els seus àmbits. El contingut de les cartes del paisatge que s'hagin formalitzat en absència de catàlegs de paisatge s'ha de tenir en compte en el procés d'elaboració dels catàlegs.

Les cartes del paisatge també han de tenir en compte els catàlegs del patrimoni cultural, artístic i natural d'àmbit municipal en els casos en què estiguin aprovats.

La Direcció General d'Arquitectura i Paisatge de l'antic Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya va establir un protocol per a la realització de cartes del paisatge que serveix d'orientació per a la realització d'aquest tipus d'acords.

Utilitats

La carta del paisatge no és una simple declaració testimonial de principis, sinó un document de caràcter públic i de compromís a favor del paisatge on les parts signants es comprometen davant la societat a formar part d'un projecte col·lectiu i a treballar en conseqüència per assolir els compromisos signats. Aquest tipus d'instrument s'ha demostrat útil en altres països, en contextos similars als nostres.

Les utilitats de les cartes del paisatge són:

  • Elaborar un marc comú referencial que faciliti l'entesa i el consens entre els agents implicats en les transformacions i la gestió del paisatge d'un territori concret, sovint amb visions i interessos no coincidents.
  • Servir de referència en els processos de planificació territorial i urbanística endegats per les administracions.
  • Facilitar l'aplicació i difusió de noves pautes d'intervenció i de gestió del paisatge basades en el reconeixement del seu caràcter com a bé d'interès col·lectiu i en el seu valor dinamitzador de les economies i del desenvolupament local.

Estat de desenvolupament

Les cartes de paisatge que es troben en desenvolupament a Catalunya són les següents:

ALT PENEDÈS
INICI 2002
FIRMA 14 d'octubre de 2004 (Consell Comarcal de l'Alt Penedès)
9 de desembre de 2004 (ajuntaments i entitats)
ACCIONS
AGENTS IMPULSORS
PRIORAT
INICI 2004
FIRMA 4 d'octubre de 2012
ACCIONS
AGENTS IMPULSORS
WEB http://www.consensus.cat/priorat/
BUTLLETÍ http://www.consensus.cat/priorat/index.php?option=com_letterman&
Itemid=57
BERGUEDÀ
INICI 2005
FIRMA 26 de març de 2007
ACCIONS
AGENTS IMPULSORS
VALL DE CAMPRODON (RIPOLLÈS)
INICI 2006
FIRMA 4 de setembre de 2009
ACCIONS
AGENTS IMPULSORS
WEB http://www.valldecamprodon.org
ALT EMPORDÀ
INICI 2008
FIRMA -
ACCIONS
AGENTS IMPULSORS
WEB http://www.paisatge-altemporda.org/
LLUÇANÈS
INICI 2015
FIRMA 21 març de 2015: Signatura dels Principis Fonamentals de la Carta del paisatge del Lluçanès. Des d’aleshores queda obert el període d’adhesions.
ACCIONS
AGENTS IMPULSORS
WEB http://paisatgellucanes.cat/
BUTLLETÍ http://paisatgellucanes.cat/novetats/
CONCA DE BARBERÀ
INICI 2017
FIRMA 25 de novembre de 2020
ACCIONS
AGENTS IMPULSORS La Conca 5.1
WEB http://paisatgedelaconca.cat/
GARRAF
INICI 2017
FIRMA -
ACCIONS
AGENTS IMPULSORS
WEB http://www.ccgarraf.cat/pl132/cataleg-de-serveis/id90/carta-dels-paisatges-del-garraf.htm

 

 

© 2023 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net