Dossier: Paisatges sonors - Observatori del Paisatge

La pedra seca és el nom que pren un tipus d'arquitectura tradicional popular on la pedra s'utilitza en sec, és a dir, sense cap mena de morter, argamassa o material d'unió entre les diferents peces. En aquest tipus d'arquitectura les peces es van encaixant pel seu propi pes, presentant tipologies constructives molt diverses. La construcció en pedra seca és un mètode senzill i relativament ràpid, basat en materials locals, sovint pedres de rebuig dels propis camps de conreu, i es realitza fonamentalment a mà. Això ha permès un aprofitament racional dels recursos de cada territori i la seva integració en el paisatge.

Paisatge de la pedra seca

La pedra seca és un dels principals elements estructuradors dels paisatges rurals de Catalunya, de la conca mediterrània, així com també de molts racons del planeta, i constitueix un testimoni d'una activitat humana ancestral que ha modelat -i modela- un tipus determinat de paisatge: el paisatge de la pedra seca. Als paisatges de la pedra seca en conjunt i a l'arquitectura de la pedra seca en particular se li atribueixen arreu valors estètics, històrics, simbòlics i ecològics que van més enllà de la seva funció pràctica original.

Foto d'onades a la platja

El patrimoni de la pedra seca ha anat disminuint en les darreres dècades amb el progressiu abandó de l'activitat agrícola i ramadera i amb la modernització del sector, que considera que els tradicionals bancals ja no són aptes per a una producció mecanitzada.

El present dossier té els següents objectius:

  1. Difondre, en primer lloc, l'existència de paisatges de la pedra seca i la seva diversitat.
  2. Difondre les iniciatives, entitats i treballs sobre la temàtica de la pedra seca a Catalunya.
  3. Recollir, classificar, ordenar i fer disponible al públic la principal informació sobre la pedra seca al món disponible a Internet, incloses les entitats, institucions i normativa relacionada amb la matèria.
  4. Esdevenir un espai de referència sobre la temàtica de la pedra seca per a persones especialitzades i per al públic en general.

Cal fer notar que el dossier només inclou les institucions, centres i iniciatives que tenen un web actiu. Malauradament, aquest criteri exclou de manera inevitable altra informació sobre la temàtica de la pedra seca de gran interès, però que no és consultable des del web.

L'Observatori del Paisatge agrairia a qualsevol persona que consulti aquest dossier que fes arribar els suggeriments que cregui oportuns. Aquesta és la millor manera de completar una informació que no aspira a ser exhaustiva.

L'elaboració d'aquest dossier ha comptat amb la col·laboració de Ramon Queralt Boldú
 

© 2007/2023 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 · observatori@catpaisatge.net