Paisatg-e / Paisaj-e / Landscap-e / Paysag-e

MAIG-JUNY 08

BUTLLETÍ TRIMESTRAL DE L'OBSERVATORI DEL PAISATGE DE CATALUNYA - 11

L'Observador

Els objectius de qualitat paisatgística i les directrius de paisatge

Mosaic

Deu objectius de qualitat paisatgística per a Catalunya

'L'art davant les transformacions del paisatge. Mirada i compromís'

Seminari Internacional sobre Arqueologia del Paisatge de les Àrees de Muntanya Europees

El Consell de la Junta de Galícia aprova la Llei de paisatge de Galícia

Projecte On Riu Llobregat de l'Observatori Nòmada

La Tria de l'Observatori

'De cara al futur desenvolupament de Catalunya, quins són els aspectes territorials clau?'

Paisatge Digital

RECEP

CCLP (Cambridge Centre for Landscape and People)

Centre de Documentació

Paisatge, territori i societat a les terres de parla catalana

Paysages & modernité(s)

'Australian Garden'

L'Agenda

Actes de maig i juny

El paisatge a la premsa

Recull actualitzat de notícies

L'OBSERVADOR

Foto

Els objectius de qualitat paisatgística i les directrius de paisatge

Joan Ganyet
Director general d'Arquitectura i Paisatge Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya

El juny del 2005, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge i el setembre del 2006 el corresponent reglament. Des de llavors ençà s'han fet passos decisius en la implementació de polítiques de paisatge al nostre país i s'han començat a aplicar els instruments normatius previstos per la Llei.

[ LLEGIR TOT L'ARTICLE ]

MOSAIC

Deu objectius de qualitat paisatgística per a Catalunya

Foto

Un dels pilars bàsics del Conveni europeu del paisatge i, de retruc, de la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya, són els objectius de qualitat paisatgística, que esdevenen una referència de primer ordre per a les polítiques territorials i sectorials, entitats i societat en general, per continuar avançant cap a un país amb uns millors paisatges que repercuteixin positivament en la qualitat de vida dels ciutadans. Més enllà de la incidència que tinguin en els instruments propis de la planificació territorial, urbanística o sectorial, els objectius de qualitat paisatgística també tenen la funció d'incrementar la consciència ciutadana en relació amb el paisatge. Els objectius de qualitat paisatgística responen a la pregunta, tan senzilla i complexa alhora, de "Quin paisatge volem?". De la llarga i variada llista d'objectius de qualitat paisatgística definits en els catàlegs de paisatge que elabora l'Observatori del Paisatge, tant per a les set regions com per a cada unitat de paisatge, n'emergeixen deu que fan referència a aspectes que són comuns a la major part de Catalunya: són els objectius de qualitat paisatgística per a Catalunya.

'L'art davant les transformacions del paisatge. Mirada i compromís'

Foto

El passat 20 de febrer de 2008 va tenir lloc la taula rodona, organitzada pel Museu d'Art de Girona i els Serveis Territorials de Cultura i Mitjans de Comunicació de Girona, "L'art davant les transformacions del paisatge: mirada i compromís", amb un èxit de públic notable i amb una elevada participació i interès. Es tractava d'aprofitar l'avinentesa de tres exposicions gairebé coincidents en el temps a les sales del Museu, "Vent de grafit", d'Arcadi Artís,; "La despulla de la natura", de Josep Beulas, i "Els paisatgistes del Montgrí" de Francesc Gimeno, en què el paisatge és la temàtica comuna de totes.
La taula rodona fou moderada per Joan Nogué, director de l'Observatori del Paisatge de Catalunya; el ponent Joan Romero, catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de València, i els comentaristes foren Arcadi Artís, artista i arquitecte; Jordi Balló, professor de Comunicació audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra, i Jordi Pigem, filòsof especialitzat en la relació natura-cultura. Podeu llegir les conclusions de l'acte aquí.

Seminari Internacional sobre Arqueologia del Paisatge de les Àrees de Muntanya Europees

Foto

Seminari Internacional sobre Arqueologia del Paisatge de les Àrees de Muntanya Europees és el nom del seminari que ha organitzat l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica en coordinació amb SERP (Universitat de Barcelona) i GEODE (Universitat de Toulouse), que se celebrarà del 4 al 6 de juny a Tarragona.
L'objectiu del seminari és que sigui un punt de trobada per als investigadors que estan treballant sobre l'arqueologia del paisatge d'àrees muntanyoses per tal que puguin discutir i intercanviar metodologies, experiències i resultats de les investigacions que duen a terme. Igualment es vol que sigui un espai per compartir interessos comuns i facilitar la col·laboració per organitzar futures reunions i trobades europees. Es pot consultar el programa del seminari aquí.

El Consell de la Junta de Galícia aprova la Llei de paisatge de Galícia

Foto

El passat 27 de març, el Consell de la Junta de Galícia va aprovar el projecte de la Llei de protecció del paisatge. El proper pas serà la tramitació al Parlament perquè l'aprovació sigui definitiva. Així doncs, Galícia es convertirà en la tercera comunitat autònoma, després del País Valencià i Catalunya, que integrarà el paisatge en el seu ordenament jurídic, en compliment del Conveni europeu del paisatge. Aquesta Llei reconeix jurídicament el paisatge i promou polítiques per conservar-lo, protegir-lo, gestionar-lo i ordenar-lo. Un cop aprovada, servirà de marc de referència a tot el sistema legislatiu i de plans i programes gallecs que puguin tenir algun efecte sobre els paisatges i, en especial, quan afectin espais d'alt valor natural i cultural.

Projecte On Riu Llobregat de l'Observatori Nòmada

Foto

Durant el mes d'abril s'ha dut a terme el Taller ON riu Llobregat. L'organitza ON IT, [Observatori Nòmada] Imatge i Territori, una línia de recerca del Departament de Disseny i Imatge de la Universitat de Barcelona. El Taller s' emmarca dins del Projecte ON riu Llobregat nascut de l'experiència roaming Rieres // Rambles duta a terme l'abril del 2007. ON IT és un grup de caràcter obert, en constant construcció i creixement, que produeix, recopila i difon experiències sobre la ciutat i la ultraciutat amb el propòsit de construir una xarxa d'observació crítica entorn de les múltiples maneres de practicar i percebre el territori. El Taller pren l' àmbit del Baix Llobregat Nord com un camp de treball transdisciplinari amb l'objectiu d'aportar creativitat a la reflexió sobre el present d'un territori tan complex, combinant, durant tres setmanes, conferències i itineraris per punts concrets d'aquest territori. Està previst que el Projecte On Riu Llobregat conclogui el 2009 amb la presentació del resultat dels treballs dels diversos grups que s'ha constituït en el Taller.

LA TRIA DE L'OBSERVATORI

'De cara al futur desenvolupament de Catalunya, quins són els aspectes territorials clau?'

Capítol del número 5 de la revista VIA. Valors, Idees, Actituds (gener de 2008), editada pel Centre d'Estudis Jordi Pujol, on Joan Antoni Solans, Ramon Folch, Joan Nogué, Albert Serratosa, Josep Oliva i Albert Vilalta responen a la pregunta formulada en el títol. L'edició de la revista planteja un debat amb la participació de més autors al voltant dels territoris en transició.

PAISATGE DIGITAL

Foto

RECEP

Xarxa Europea d'Autoritats Locals i Regionals per a l'Aplicació del Conveni europeu del paisatge formada per ens locals i regionals dels estats membres del Consell d'Europa que han ratificat el Conveni europeu del paisatge o que estan en procés de fer-ho. El seu objectiu és donar suport a municipis, comarques, regions i qualsevol altra autoritat territorial interessada en la implementació dels principis del Conveni europeu del paisatge.

Foto

CCLP (Cambridge Centre for Landscape and People)

Centre de recerca interdisciplinar que treballa per a integrar els valors culturals i espirituals del territori i les comunitats locals en la conservació del paisatge i la natura, així com les necessitats socio-econòmiques en el desenvolupament sostenible.

PUBLICACIONS D'INTERÈS

Foto

Paisatge, territori i societat a les terres de parla catalana

Valls: Cossetània Edicions, 2006. ISBN: 978-84-9791-293-8.

Actes del V Congrés de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana. L'objectiu del Congrés fou obrir el ventall d'aproximacions vers el paisatge, abastant tota la diversitat possible d'àmbits i escales existents. Igual que el Congrés, el llibre s'estructura en quatre àmbits temàtics: paisatge rural, paisatge urbà, turisme, patrimoni i paisatge, i art, literatura i paisatge.

Foto

Paysages & modernité(s)

Bergé, Aline; Collot, Michel. Bruxelles: Éditions Ousia, 2007. ISBN: 2-87060-134-4.

Els estudis reunits en aquest volum exploren i interroguen les relacions del paisatge en diferents èpoques, conceptes que les tradicions culturals o els corrents de pensament tendeixen a simplificar, confonent o oposant ambdós termes. Els diversos autors mostren com la relació d'aquests dos conceptes, plurals i relatius als llocs, a les cultures i als camps del coneixement, és complexa, contradictòria i fins i tot ambivalent.

Foto

'Australian Garden'

González, Jordi. Dins Paisajismo. Sitges: Asflor, 2008, núm. 18, pàgs. 44-51.

L'article descriu l'Australian Garden, un espai en el qual els dissenyadors van posar un gran interès per reflectir els paisatges australians mitjançant petits jardins que combinen elements vegetals i obres escultòriques. L'objectiu és conduir el visitant a explorar aspectes identitaris que tant influeixen en les relacions humanes i el seu impacte en la vida diària dels australians.

Les publicacions es poden consultar al centre de documentació de l'Observatori del Paisatge.

L'AGENDA

EL PAISATGE A LA PREMSA

Observatori del PaisatgeNota: Aquest butlletí és una iniciativa de l'Observatori del Paisatge. Si desitgeu subscriure-us-hi i rebre'l per correu electrònic premeu aquí.

© 2019 Observatori del Paisatge / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64
http://www.catpaisatge.net / observatori@catpaisatge.net